Piwo - w?a?ciwo?ci lecznicze i od?ywcze. Kaloryczno?? - ile kalorii ma piwo?

PiwoPiwo - orze?wiaj?cy napój z nut? goryczki znany by? ju? w 4000 roku p. n.e. Pocz?tkowo wytwarzany by? przez kultur? Sumerów, którzy przyrz?dzali go z orkiszu. Piwo ewoluowa?o na przestrzeni tysi?cy lat. Na ka?dym etapie swojego rozwoju cieszy?o podniebienia smakoszy gustuj?cych w niezbyt wysokoprocentowych trunkach. Dzi? trudno wyobrazi? sobie bez niego mecz pi?ki no?nej ogl?dany w towarzystwie kolegów, letnie grillowanie na dzia?ce czy upalne popo?udnie sp?dzane nad wod?.

WiÄ™cej…

 

Dymnica pospolita i jej w?a?ciwo?ci

Dymnica pospolitaDymnica pospolita to jednoroczna ro?lina, której charakterystyczn? cech? jest pe?na drobnych li?ci ?odyga oraz rurkowate kwiaty zebrane w do?? rzadkie grona. Dymnica pospolita jest przez wiele osób traktowana tylko jako chwast, który cz?sto pojawia si? na nizinnych oraz górskich obszarach w Europie oraz w zachodniej cz??ci Azji. Wiadomo jednak, ?e dymnica pospolita mo?e sta? si? zarówno cennym lekiem, jak i naturalnym kosmetykiem.

WiÄ™cej…

   

Zio?a, owoce, warzywa - naturalne dla zdrowia i urody

Naturalne wspomagacze zdrowia i urodyW XXI wieku wszyscy p?dz? naprzód zaj?ci prac?, karier? zawodow? próbuj?c obowi?zki pogodzi? z ?yciem prywatnym, domem. Zaabsorbowani wszystkim wokó? nas gnamy na o?lep, coraz mniej czasu i mo?liwo?ci maj?c na zaj?cie si? samym sob?.

WiÄ™cej…

 

Tajemnicza moc bak?a?ana - smacznego warzywa leczniczego

Bak?a?anBak?a?an. Ro?lina chyba ju? powszechnie znana ka?demu obywatelowi przeci?tnego spo?ecze?stwa. Warzywo niby zwyk?e, ale jednak ma co? tajemniczego w sobie, co przyci?ga do niego ludzi.

WiÄ™cej…

   

Koper w?oski (fenku?) - w?a?ciwo?ci lecznicze i prozdrowotne

Koper w?oskiKoper w?oski (fenku?) od dawna znany i stosowany w medycynie naturalnej ma w?a?ciwo?ci lecznicze i prozdrowotne. Koper i olejek koprowy maj? te? zastosowanie w kuchni - koper wykorzystywany jest jako przyprawa oraz jarzyna, dodawany do sa?atek, zup i sosów podkre?la smak i charakter potrawy. Olejek koprowy wykorzystywany jest do aromatyzowania wódek i wyrobów cukierniczych.

WiÄ™cej…

 

Symbolika ro?lin w kulturze chrze?cija?skiej

Ro?liny - ró?a, symbolikaKultura chrze?cija?ska zawiera mnóstwo symboli, które pomagaj? wyja?nia? wiar?, ale te? znajduj? zastosowanie w codziennym ?yciu. W?ród tych symboli odnajdziemy wiele ro?lin, które przez swoje niezwyk?e w?a?ciwo?ci sta?y si? dla ludzi wa?ne i cenne. Bia?a lilia, czerwona ró?a czy ga??zka oliwna pojawia?y si? cz?sto na obrazach czy w utworach literackich, nios?c ze sob? g??bokie znaczenie. Poni?ej przedstawiono kilka z najcz??ciej stosowanych w chrze?cija?stwie symboli ro?linnych.

WiÄ™cej…

   

Chili, pieprz i kurkuma - pikantne wsparcie dla ca?ego organizmu

PieprzLudzie od zarania dziejów gustuj? w mocno przyprawionym jedzeniu. Wi?kszo?? z nas nie wyobra?a sobie posi?ku bez dodania do niego konkretnej grupy dodatków. Okazuje si?, ?e wi?kszo?? z nich ma nie tylko walory smakowe, ale tak?e zdrowotne. Oczywi?cie mowa o ulepszaczach pochodzenia ro?linnego, albowiem tylko one maj? korzystny wp?yw na d?ugo?? naszego ?ycia.

WiÄ™cej…

 

Aronia

AroniaAronia jest jednym z najch?tniej wybieranych owoców, w du?ej mierze ze wzgl?du na swoje cenne w?a?ciwo?ci. Jest to niemal doskona?y produkt pochodz?cy z Polski, który nie tylko wzmacnia organizm, ale dostarcza do niego wiele cennych sk?adników. Zatem czym dok?adnie jest ten owoc? Jakie s? jego g?ówne w?a?ciwo?ci i gdzie jest on stosowany?

WiÄ™cej…

   

?yworódka pierzasta?yworódka to ro?lina o bardzo cennych w?a?ciwo?ciach leczniczych, bowiem jej li?cie zwieraj? mnóstwo cennych dla zachowania zdrowia substancji. Ro?lina pochodzi z Madagaskaru, ale ze wzgl?du na ?atw? upraw? idealnie sprawdza si? jako ro?lina doniczkowa.

WiÄ™cej…

 

?urawina

?urawina?urawina mo?e przynie?? nam ulg? w zapaleniu p?cherza moczowego, chorobach uk?adu oddechowego, kamieniach nerkowych, raku, czy chorobach serca. Wykazuje równie? dzia?anie prewencyjne w chorobach ?o??dka, cukrzycy, a nawet chorobach dzi?se? spowodowanych nadmiern? ilo?ci? p?ytki naz?bnej. Fitochemikalia, które s? obecne w ro?linie, pomagaj? zapobiega? szerokiemu spektrum problemów zdrowotnych.

WiÄ™cej…

   

Babka p?esznik

P?esznikBabka p?esznik z powodu swojego pochodzenia czasami nazywana bywa w Polsce babk? ?ródziemnomorsk?. Mimo tej nazwy, jej wyst?powanie nie ogranicza si? jedynie do obszaru Morza ?ródziemnego, gdy? ta cenna ro?lina ro?nie tak?e w Australii, Ameryce Po?udniowej, w Etiopii oraz w Gruzji, Azerbejd?anie i Armenii.

WiÄ™cej…

 

Jagody goji

Jagody gojiJagody goji dopiero od niedawna goszcz? na rynku europejskim - ich pojawienie si? zawdzi?czamy g?ównie mi?o?nikom zdrowej ?ywno?ci, którzy dostrzegli ogromny potencja? kryj?cy si? w tych czerwonych owocach. Mimo pocz?tkowego sceptycyzmu zachodnich odbiorców, bardzo szybko okaza?o si?, ?e ta orientalna ro?lina to nie tylko egzotyczna ciekawostka, ale prawdopodobnie najzdrowsze po?ywienie na ?wiecie.

WiÄ™cej…