Pokrzywa zwyczajna - sk?ad, w?a?ciwo?ci zdrowotne i kosmetyczne, dzia?anie lecznicze

Pokrzywa zwyczajnaPokrzywa zwyczajna jest popularn?, silnie rozpowszechnion? bylin? z rodziny pokrzywowatych. Osi?ga wysoko?? od 0,5 nawet do 2 metrów. Ro?nie g?ównie na terenach klimatu umiarkowanego. Preferuje ?rodowiska wilgotne i odosobnione od wi?kszych skupisk traw, poniewa? s? to gatunki konkurencyjne. Ro?nie jednak wsz?dzie - na polanach, w zaro?lach, lasach, przydro?ach.

Cz?sto t?piona jako chwast, jednak jej w?a?ciwo?ci ?mia?o mog? nada? jej miano ro?liny leczniczej. Pokrzywa stanowi pe?nowarto?ciowe po?ywienie dla wielu gatunków zwierz?t, g?ównie owadów. Dla cz?owieka stanowi doskona?e uzupe?nienie niedoborów mikro- i makrosk?adników od?ywczych. Dzi?ki licznej zawarto?ci zwi?zków leczniczych mo?e s?u?y? cz?owiekowi jako lekarstwo na wiele dolegliwo?ci. Niestety jest jedn? z najbardziej niedocenionych ro?lin leczniczych.

Surowcami zielarskimi pokrzywy s? li?cie, ziele, korze? z roz?ogami oraz nasiona.

Li?cie i ziele pokrzywy zbiera si? w okresie od maja do wrze?nia. Zbiera si? tylko wierzcho?ki ro?lin przed okresem kwitnienia do d?ugo?ci maksymalnie 30 centymetrów. Mo?na równie? zrywa? li?cie ususzone lub po przewi?dni?ciu. P?dy nale?y zrywa? ostro?nie za pomoc? r?kawic, by ustrzec si? przed poparzeniami. Pokrzywa zawiera bowiem liczne w?oski k?uj?co-parz?ce. Zawieraj? one dra?ni?c? substancj? znajduj?c? si? w wakuoli, która powoduje powstawanie bolesnych b?bli. P?yn ten to mieszanina takich zwi?zków jak kwas mrówkowy, kwasy ?ywicze, acetylocholina, histamina, serotonina. Suszenie li?ci powinno si? odbywa? w zacienionym, przewiewnym pomieszczeniu. Li?cie powinny suszy? si? b?d?c rozrzucone lu?no. Zbyt g?sto roz?o?ony surowiec mo?e si? parzy? i brunatnie?. Korze? i k??cze pokrzywy wykopuje si? wczesn? wiosn? lub jesieni?. Suszy si? je w suchym, przewiewnym miejscu, w temperaturze nie przekraczaj?cej 40 stopni Celsjusza. Owoce uzyskuje si? po okresie dojrzewania - w sierpniu i wrze?niu.

Li?cie pokrzywy zwyczajnej s? ?ród?em ?atwo przyswajalnych minera?ów jak wap?, fosfor (0,55%), ?elazo (167 mg na 100 gramów suchej masy - 0,17%), siarka, potas (4,28%), sód, jod, krzem. Zawieraj? w sk?adzie mnóstwo witaminy C, K, ryboflawiny. Spora zawarto?? chlorofilu (od 0,003 do 50 mg na 100 gramów suchej masy) i ksantofili (0,12 %) jest tak?e dowodem na obecno?? du?ych ilo?ci beta karotenu, z którego produkowana jest witamina A. Oprócz tego surowiec jest bogactwem kwasów organicznych takich jak mrówkowy, octowy czy pantotenowy i nieorganicznych - krzemowy oraz protoporfiryn, garbników, fitosteroli, glikokinin. Zawiera unikalny pierwiastek tytan w sporej dawce - 80 Ppm. Olejek eteryczny zawarty w li?ciu - antofen wyst?puje w ?ladowych ilo?ciach.

Korze? jako surowiec zielarski zawiera lektyny, aglutyniny, lignany, skopoletyn?, kwasy organiczne takie jak glicerowy i glikolowy, lecytyn?, woski i ?luzy, polisacharydy i sterole, spor? zawarto?? soli mineralnych, mi?dzy innymi krzemionk?, ?ladowe ilo?ci monoterpenów, triterpenów, fenoli, tanin oraz kumaryn. Zarówno korze?, jak i li?cie s? ?ród?em bardzo wa?nych dla procesów przyswajania enzymów pokarmowych.

Pokrzywa - ?odyga, li?cie, kwiaty

Ten unikalny sk?ad rozmaitych zwi?zków chemicznych nadaje szczególne w?a?ciwo?ci organoleptyczne, terapeutyczne a przede wszystkim w?a?ciwo?ci lecznicze. G?ównie wykorzystywane s? li?cie tej ro?liny. Mo?na je spo?ywa? bezpo?rednio. Nadaj? si? do wielu potraw z powodzeniem zast?puj?c zielono listne warzywa jak na przyk?ad szpinak, sa?at?, kapust? czy jarmu?. Z surowca pozyskiwany jest tak?e sok czy nalewki, a suszone li?cie mieli si? w m?ynku pozyskuj?c co? w rodzaju proszku. Proszek jest bardziej skoncentrowan? form? sk?adników od?ywczych ni? ?wie?y surowiec - g?ównie makrosk?adników (bia?ko, t?uszcze, w?glowodany).

W?a?ciwo?ci lecznicze pokrzywy

Przechodz?c do dzia?ania tej ro?liny, warto na pocz?tku zaznaczy?, ?e oddzia?uje ona leczniczo praktycznie na wszystkie uk?ady i narz?dy cia?a. Ze wzgl?du na pot??ne dawki ?elaza pokrzywa jest ro?lin? krwiotwórcz?. Sk?adniki w niej zawarte zwi?kszaj? poziom hemoglobiny, a to znaczy, ?e wraz z krwi? transportowane s? wi?ksze ilo?ci tlenu. Organizm jest dzi?ki temu lepiej natleniony, zwi?ksza si? wydolno?? mi??ni, serca, uk?adu nerwowego, poprawie ulega przemiana materii. Dzi?ki temu zjawisku poprawia si? zdolno?? zapami?tywania i koncentracji. Pokrzywa zapobiega anemii, niedokrwisto?ci, stanom os?abienia.

Dzi?ki witaminie K, flawonoidom i garbnikom pokrzywa zapobiega stanom krwotocznym z naczy? krwiono?nych, poniewa? staj? si? one mocniejsze i bardziej elastyczne. Mi??nie g?adkie naczy? krwiono?nych ulegaj? rozkurczeniu, a ci?nienie krwi ulega obni?eniu. Podwy?szeniu i wzmocnieniu ulega odporno?? organizmu. Ro?lina posiada przez to w?a?ciwo?ci antyalergiczne, dzia?a oczyszczaj?co na drogi oddechowe. Konsumowanie pokrzywy poprawia trawienie i przyswajanie sk?adników pokarmowych dzi?ki pobudzeniu wydzielania ?liny, soków ?o??dkowych, ?ó?ci. Zapobiega stanom zapalnym uk?adu pokarmowego. Wp?ywa na obni?enie poziomu cukru we krwi i zapobiega cukrzycy typu II, tak wi?c pod tym wzgl?dem ma dzia?anie zbli?one do morwy.

Kolejnym pozytywem pokrzywy zwyczajnej s? silne procesy odtruwania organizmu dzi?ki lekkim w?a?ciwo?ciom moczop?dnym, oczyszczaj?cym krew oraz stymuluj?cym jej kr??enie. Zwi?ksza wydalanie zb?dnych produktów przemiany materii. Dzia?a leczniczo w chorobach dróg moczowych. Zapobiega tworzeniu kamieni nerkowych. Leczy przerosty prostaty i zapobiega im. Dzi?ki zawarto?ci wielu wa?nych sk?adników wchodz?cych w sk?ad wielu hormonów i enzymów ro?lina dzia?a reguluj?co na metabolizm ogólnoustrojowy. Sprzyja wi?c prawid?owej homeostazie.

W?a?ciwo?ci kosmetyczne pokrzywy

Pokrzywa posiada niezwyk?e w?a?ciwo?ci kosmetyczne. Jest bardzo znana jako kosmetyk przeciwko wypadaniu w?osów. Wzmacnia je od ?rodka, zapobiega zniszczeniu, regeneruje, dzia?a oczyszczaj?co na gruczo?y potowe i ?ojowe. Silniejsze dzia?anie pod tym wzgl?dem wykazuje korze?. Pokrzywa dzia?a równie? oczyszczaj?co, regeneruj?co i leczniczo na skór?.