Dlaczego warto je?? pestki dyni?

Pestki dyni?uskanie pestek dyni to bardzo zajmuj?ca czynno??, która potrafi wci?gn?? na wiele d?ugich godzin. Dla niektórych jest to doskona?a alternatywa dla niezdrowych s?onych przek?sek, ale tak naprawd? ma?o który fanatyk dyniowych przysmaków zdaje sobie spraw? z tego, jak wielk? przys?ug? robi swojemu organizmowi w ten bardzo przyjemny sposób.

Pestki dyni powinny g?ównie zainteresowa? osoby, które maj? problemy z nadci?nieniem, uk?adem pokarmowym oraz ka?dy, kto marzy o tym by zrzuci? kilka zb?dnych kilogramów. A zatem dlaczego warto ?uska? nasiona z?ocistej dyni i co mo?e to zmieni? w naszym ?yciu?

Dynia to skarbnica witamin - w pestkach znajdziemy ich równie? ca?? mas?. G?ównie b?dzie to witamina B1 i B2, PP oraz C. Dodatkowo jest to skarbnica cennych pierwiastków - ?elaza, magnezu, wapnia i fosforu oraz bogate ?ród?o b?onnika. Pestki dyni to tak?e cenny olej przesycony fitosterolami i bardzo warto?ciowymi dla organizmu nienasyconymi kwasami t?uszczowymi. W?a?nie z tego powodu pestkami dyni powinny zainteresowa? si? g?ównie te osoby, które zmagaj? si? z mia?d?yc? lub cierpi? na zbyt wysoki poziom cholesterolu. Ta naturalna przek?ska pozwala zachowa? równie? dobry wzrok, a panowie powinny w??czy? j? do swojej diety ze wzgl?du na to, ?e zapobiega tak?e wielu nieprzyjemnym dolegliwo?ciom zwi?zanych z chorobami gruczo?u krokowego. M?odzi ludzie oprócz typowo zdrowotnych walorów tych ziaren zainteresowani b?d? z pewno?ci? spor? zawarto?ci? cynku, który pozwala wspomóc leczenie tr?dziku i innych zmian skórnych w okresie dojrzewania.

Jednak najwa?niejsza - i jednocze?nie najrzadziej wspominana - zaleta pestek dyni to ich niesamowite dzia?anie przeciwpaso?ytnicze.

Czy mo?na stosowa? je jako uniwersalny ?rodek do zwalczania takich nieprzyjemnych stworze? jak glista ludzka, owsiki czy tasiemiec?

Zdecydowanie tak! Pestki dyni to wyj?tkowo skuteczny sposób na to by oczy?ci? jelita w bezpieczny i prosty sposób. Ta metoda z powodzeniem stosowana mo?e by? u doros?ych i dzieci i stanowi? naturaln? alternatyw? dla ?rodków farmakologicznych.

Co sprawia, ?e ziarno tego owocu jest takim postrachem dla wszelkiego rodzaju paso?ytów uk?adu pokarmowego?

Tajemnica tkwi w substancji zwanej kukurbitacyn?, która dla cz?owieka jest nieszkodliwa, ale dla paso?ytów to prawdziwa neurotoksyna. Substancja o gorzkawym smaku kryje si? w cienkiej warstwie b?onki, tu? pod powierzchni? pestki dyni. Po dostaniu si? do uk?adu pokarmowego uszkadza uk?ad nerwowy tasiemców, owsików czy glist pozwalaj?c szybko i bezbole?nie pozby? si? ich z jelit. Dodatkowo stwierdzono, ?e kukurbicyna dzia?a tak?e przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie oraz posiada w?a?ciwo?ci mog?ce przyczyni? si? do zmniejszenia ryzyka wyst?pienia nowotworów - o to nie tylko w obr?bie uk?adu pokarmowego, ale w odniesieniu do ca?ego organizmu. Jak udowodniono, substancja ta mo?e hamowa? rozprzestrzenianie si? komórek rakowych tak?e w obr?bie p?uc lub piersi. Dodatkowo posiada dzia?anie przeciwzapalne, porównywalne ze ?rodkami farmakologicznymi.

Jak zatem przeprowadzi? tak? domow? kuracj? z u?yciem pestek dyni?

Najskuteczniejsza metoda polega na tym, aby na czczo przyj?? oko?o 25-30 gramów rozdrobionych nasion. Po odczekaniu oko?o dwóch godzin nale?y przyj?? ?rodek przeczyszczaj?cy. Po dwóch dniach warto kuracj? powtórzy?. Dzieciom nie zaleca si? przyjmowania ?rodków na przeczyszczenie, wi?c w ich wypadku stosujemy nieco inn? metod?. Pestki dyni miksujemy z mlekiem - wystarczy oko?o 15-30 gram w zale?no?ci od wieku dziecka i równie? podajemy na czczo. Je?eli pociecha nie lubi mleka, mo?na zrobi? te? s?odk? mieszank? miodu z pestkami dyni. Po trzech godzinach dla wywo?ania efektu przeczyszczaj?cego podajemy jedn? lub dwie ?y?eczki oleju rycynowego. Równie? w tym wypadku kuracj? warto powtórzy? po dwóch czy trzech dniach.

Zdrowotne i upi?kszaj?ce walory pestek dyni sprawiaj?, ?e zawsze warto si?ga? po nie, gdy przychodzi nam ochota na co?, co pozwoli poprawi? kondycj? organizmu oraz wspomóc regeneracj? paznokci, w?osów czy ko?ci. 100 gram nasion zapewni ca?odzienn? dawk? cynku bez obawy o tycie. Pestki dyni s? zdrowe, smaczne i niskokaloryczne (30 gram to oko?o 180 kcal) , zachowuj?c jednocze?nie niski indeks glikemiczny. Je?eli dodamy do tego fakt, ?e w dyniowych ziarnach odkryto ca?kiem niedawno niezwyk?e bia?ko nazywane interferonem, które aktywuje i wzmacnia uk?ad immunologiczny organizmu, to okazuje si?, ?e niepozorna pestka jest prawdziwym stra?nikiem naszego cia?a, który pozwoli cieszy? si? mniejsz? ilo?ci? infekcji i chorób - równie? tych cywilizacyjnych.