Aromaterapia: historia leczenia zapachem

Olejki eteryczneDzi? aromaterapia jest jedn? z popularniejszych metod leczenia wielu schorze?. Korzystamy z niej ch?tnie, a wiedza na temat wp?ywu poszczególnych zapachów na nasze zdrowie sprawia, ?e mo?emy z powodzeniem wykorzystywa? olejki eteryczne do celów leczniczych.

Warto jednak pami?ta?, ?e leczenie zapachami ma d?ug? histori?, a olejki eteryczne by?y znane ju? w czasach staro?ytnych.

W jaki sposób dawniej wykorzystywano olejki eteryczne?

Wiadomo, ?e w czasach staro?ytnych olejki eteryczne mia?y do?? szerokie zastosowanie. Wykorzystywane by?y w trakcie balsamowania zw?ok, a zapach drzewa sanda?owego by? jedn? z najbardziej charakterystycznych cech w przypadku ?wi?ty? wznoszonych na terenie Mezopotamii. Sumerowie znali te? do?? dobrze tak wa?n? dziedzin? naturalnej medycyny, jak? jest aromaterapia. Wiadomo, ?e ch?tnie korzystali oni z mieszanek ro?linnych, które swym zapachem mia?y korzystnie wp?ywa? na stan zdrowia cz?owieka. Sztuk? leczenia zapachami znali te? Chi?czycy, którzy w czasach staro?ytnych stworzyli olejek znany pod nazw? "Balsam Tygrysi".

Swój wk?ad w rozwój tak wa?nej dziedziny medycyny, jak? jest aromaterapia, mieli te? Grecy. Wiadomo, ?e Hipokrates ch?tnie wykorzystywa? olejki eteryczne w walce z chorobami uk?adu pokarmowego. Szczególn? sympati? zdoby? w jego oczach olejek ró?any, którego w?a?ciwo?ci zosta?y potwierdzone przez wspó?czesnych badaczy. Olejki eteryczne znane by?y i na królewskich dworach, s? te? obecne we wspó?czesnym ?wiecie. Dzi?ki naukowym badaniom i coraz szerszej wiedzy na ich temat, mo?emy coraz efektywniej korzysta? z ich niezwyk?ych w?a?ciwo?ci.

Aromaterapia sprawia, ?e mo?emy walczy? z pewnymi objawami chorobowymi oraz z bólem. Olejki eteryczne mog? nam te? pomaga? w walce z niektórymi schorzeniami, korzystnie wp?ywaj? te? na nasz? form?. Wystarczy, ?e opanujemy podstawowe wiadomo?ci na temat zapachów i ich w?a?ciwo?ci, by móc w taki sposób poprawia? sobie samopoczucie. Pami?tajmy jednak, ?e podstaw? sukcesu jest tu dobrze dobrany olejek, a rozpoczynanie terapii zapachami bez zdobycia podstawowych informacji na temat danego olejku mo?e przynie?? wi?cej szkody ni? po?ytku.