Siemi? lniane - jego w?a?ciwo?ci i profilaktyczne zastosowanie

Siemi? lnianeNasiona siemienia lnianego posiadaj? nie tylko wspania?? warto?? od?ywcz?, ale oprócz tego maj? bardzo rozleg?e zastosowanie w leczeniu ró?nych dolegliwo?ci. Regeneruj? i dzia?aj? os?onowo na b?on? przewodu pokarmowego, jej stanach zapalnych, w chorobie wrzodowej ?o??dka i dwunastnicy.

Pomimo tego, ?e medycyna wynalaz?a i ca?y czas pracuje nad nowymi skuteczniejszymi lekami, to jednak profilaktyczne spo?ywanie siemienia lnianego jest bardzo istotne, w szczególno?ci jako ?rodek wspomagaj?cy.

Siemi? lniane posiada niezwyk?y sk?ad nasion. Jest to produkt ro?linny o bardzo du?ej liczbie wielonienasyconych kwasów t?uszczowych z rodziny omega-3. W sk?ad siemienia lnianego wchodz? mi?dzy innymi: witamina E, cynk, b?onnik rozpuszczalny jak i nierozpuszczalny, lecytyna, fitoestrogeny, flawonoidy.
Nale?y zwróci? uwag? na to, ?e b?onnik jest podstaw? zdrowej diety, który aktywnie wspomaga odchudzanie i zapobiega tworzeniu si? chorób nowotworowych. Oprócz tego przyczynia si? do obni?enia poziomu „z?ego” cholesterolu LDL.

Wa?nym aspektem jest równie? niska cena siemienia lnianego, w stosunku do jego wysokiego dzia?ania. Za 400 gramów tego zio?a zap?acimy oko?o 5 z?. Jako produkt naturalny bardzo cz?sto nazywany jest potocznie "superfoodem" poniewa? wyj?tkowo wp?ywa na nasz ludzki organizm.

Siemi? lniane powinno si? kupowa? w ca?ych ziarenkach, poniewa? bogate zwi?zki w nich zawarte szybko si? utleniaj? i musz? by? spo?yte w stosunkowo krótkim czasie. Pod wp?ywem dzia?ania tlenków i drobnoustrojów nabieraj? nieprzyjemnego smaku, zaczyniaj? gorzknie? i si? psu?.

Siemi? lniane przyczynia si? do nawil?ania ?luzówki, pomaga w zwalczaniu zapalenia gard?a krtani oraz kaszlu. Mo?e by? w ró?ny sposób przyrz?dzane. Nie trzeba przyswaja? je tylko i wy??cznie w formie p?ynnej. Zmielone, mo?e by? podawane do ka?dego posi?ku np. z sa?atk? czy owsiank?.

Ciekawostk? jest równie? to, ?e regularne spo?ywanie siemienia lnianego prowadzi do szybszego ro?ni?cia w?osów. Siemi? stosuje si? równie? jako dodatek do roztworu p?ynnego lewatywy, w terapii leczenia schorze? jelita grubego. Podsumowuj?c mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e siemi? lniane jest wspania?ym zielarskim ?rodkiem leczniczym, zakwalifikowanym do medycyny naturalnej. Dzia?a przede wszystkim stabilizuj?co i os?onowo na uk?ad pokarmowy, a w szczególno?ci na prawid?ow? perystaltyk? jelit.

Dostarcza naszemu organizmowi wiele potrzebnych substancji i jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem, co oddzia?uje hamuj?co na rozwój chorób nowotworowych. Jako wspania?y ?rodek od?ywczy i leczniczy, powinien znale?? miejsce w naszym codziennym jad?ospisie.