Chili, pieprz i kurkuma - pikantne wsparcie dla ca?ego organizmu

PieprzLudzie od zarania dziejów gustuj? w mocno przyprawionym jedzeniu. Wi?kszo?? z nas nie wyobra?a sobie posi?ku bez dodania do niego konkretnej grupy dodatków. Okazuje si?, ?e wi?kszo?? z nich ma nie tylko walory smakowe, ale tak?e zdrowotne. Oczywi?cie mowa o ulepszaczach pochodzenia ro?linnego, albowiem tylko one maj? korzystny wp?yw na d?ugo?? naszego ?ycia.

Sól, która te? zalicza si? do przypraw, aczkolwiek jest jedynie chemicznym kryszta?em, w ?wietle bada? okazuje si? wr?cz toksyczna, o czym pewnie wi?kszo?? z was, czytelnicy, ma poj?cie, gdy? coraz szerzej si? to nag?a?nia. Nie cz?sto jednak mówi si? o tych milszych cia?u przyprawach, zatem dzi? ja opisz? ich zalety, a skupi? si? na tych pikantnych. Dzi?ki temu mo?e uda mi si? zmotywowa? was do cz?stszego korzystania z ognistej przyjemno?ci, któr? da?a sama matka natura. Natura bowiem ma naprawd? sporo do zaoferowania.

Chili

S? ró?ne odmiany tej ostrej papryki. Jedne powal? na ?opatki nawet najwi?kszego fanatyka pal?cego smaku, inne s? do?? ?agodne.

Dlaczego tak jest?

Zwi?zkiem odpowiedzialnym za ostry smak jest kapsaicyna, która w poszczególnych podgatunkach papryczek osi?ga zró?nicowane st??enie. Im wi?cej kapsaicyny, tym trudniej nie p?aka? po spo?yciu takiego warzywa. Kapsaicyna jest zwi?zkiem nierozpuszczalnym w wodzie, dlatego mo?na popija? i popija? czystym H2O ten piekielny zwi?zek, a i tak nie ugasimy ognia. Czasem nawet popicie wod? wzmaga pieczenie. Na szcz??cie jest te? inna opcja - zje?? co? t?ustego. T?uszcz doskonale zniweluje kapsaicyn? i dlatego mo?e okaza? si? ostatni? desk? ratunku. No dobrze, przejd?my do zalet spo?ywania chili - badania pokaza?y, ?e osoby codziennie spo?ywaj?ce ostre pokarmy ?y?y ?rednio.... zgadnijcie ile lat d?u?ej? Ju? obstawili?cie? Uwaga - a? dziewi?? lat! Niesamowite, ale tak? w?a?nie moc ma chili! Dla porównania podam - przej?cie na wegetarianizm wyd?u?a ?ycie ?rednio o 12 lat, regularne bieganie - 8 lat, a uprawianie seksu przynajmniej 3 razy w tygodniu- ?rednio o 10.

Ciekawe czy efekt si? sumuje? - Nie dowiemy si?, póki nie spróbujemy. I kto wie - by? mo?e nie?miertelno?? jest bli?ej, ni? si? mo?e wydawa?. Có?, przynajmniej chwilowa.

W ka?dym razie zastanawiasz si?, jak ta ca?a papryczka dzia?a?

 • Istnieje co? takiego jak wolne rodniki, czyli wolne atomy tlenu. Nasze cia?o korzysta z tlenu cz?steczkowego (O2), ale podczas wysi?ku, czy te? po prostu ?ycia, nieustannie gdzie? pojawiaj? si? zb?dne, a wr?cz szkodliwe cz?stki pojedynczego tlenu (O), które to w?a?nie zwiemy rodnikami. Powoduj? one uszkodzenia DNA, tym samym zwi?kszaj?c ryzyko nowotworów, obni?aj?c odporno?? i przy?pieszaj?c proces umierania komórek. I w?a?nie tu z pomoc? przychodzi chili - kapsaicyna to silny, naturalny przeciwutleniacz. Wychwytuje wolne rodniki i w ten sposób nas przed nimi ratuje.
 • Kapsaicyna ma w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Pewnie nie masz nawet poj?cia, ile w twoich jelitach gromadzi si? bakterii gnilnych. U zdrowych ludzi dobre bakterie stanowi? wi?kszo??, jednakowo? czasem pojawiaj? si? te? te szkodliwe. Jedzenie b?onnika i probiotyków czasem nie wystarcza, a wi?c w przewodzie pokarmowym mog? szale? toksyczne zarazki. Im wi?cej jesz chili, tym wi?cej patogenów powoduj?cych gnicie zabije kapsaicyna. Oczywi?cie nie przesadzaj i nie wrzucaj w siebie na raz ca?ej tony, bo tylko rozboli ci? brzuch. S? opinie, ?e chili mo?e niszczy? te? te dobre bakterie. Je?eli tak faktycznie jest, mamy na to prosty sposób - kup tabletki z probiotykiem i spo?ywaj co dwa - trzy dni jedn?, aby ta pozytywna flora jelitowa zachowa?a nieustann? przewag?. Jogurty nie dadz? a? tak dobrego efektu, poniewa? st??enie bakterii w nich jest i tak za niskie, a poza tym, kapsu?ka zawiera wi?cej szczepów.
 • Aktywuje tak?e spalanie kwasów t?uszczowych i przy?piesza metabolizm - w ten w?a?nie sposób mo?e by? ma?ym sprzymierze?cem w walce z nadwag? oraz pomóc ci regulowa? cholesterol.
 • Chili dzia?a jak namiastka narkotyku, z tym ?e nie powoduje ?adnych negatywnych nast?pstw. Po spo?yciu czego? pikantnego receptory na j?zyku wysy?aj? sygna? do mózgu, ?e co? si? pali, a kiedy po?ar zostaje ugaszony, mo?esz odczu? b?ogo?? spowodowan? wydzieleniem si? serotoniny (hormonu szcz??cia). A jak wiadomo, dobry humor i dobre nastawienie do ?ycia w wi?kszo?ci przek?ada si? te? na dobre zdrowie.

  Pieprz czarny

  Ojczyzn? tej przyprawy jest Azja, aczkolwiek teraz uprawia si? go równie? w Brazylii. Krzewy musz? wpierw kwitn?? przez 3 lata, a? zaczn? wydawa? owoce w postaci ma?ych zielonych kuleczek, które si? suszy, a nast?pnie mieli. Produktem finalnym jest czarny proszek, który zawiera du?o piperyny - ona nadaje mu smak oraz mocny aromat. Piperyna ma t? w?a?ciwo??, ?e uniemo?liwia powstawanie nowych komórek t?uszczowych i cz??ciowo hamuje absorpcj? t?uszczy, a wi?c zaleca si? j? osobom borykaj?cym si? z nadwag?.

  Oczywi?cie nie spodziewaj si?, ?e jedz?c pieprz, od razu stracisz bezwysi?kowo par? kilo, bo nawet skoncentrowany ekstrakt piperyny (dost?pny w sklepach z suplementami jako mocny spalacz t?uszczu) sam w sobie nie da efektów, je?eli si? nie ruszasz i nie dbasz o diet?, aczkolwiek z pewno?ci? stanowi ma?e u?atwienie tak jak chili. Zapach czarnego pieprzu w nie do ko?ca jeszcze poznany przez nauk? sposób dzia?a na mózg, wspomagaj?c siln? wol?! W?chanie pieprzu w badaniach skutkowa?o zmniejszeniem ch?ci na papierosa w?ród na?ogowych palaczy. Jako ciekawostk? podam, ?e zapach jab?ek dzia?a podobnie. Pieprz zwi?ksza wydzielanie soku ?o??dkowego, przez co u?atwia trawienie, ale i niestety podnosi nam apetyt.

  Je?eli wi?c jeste? na wiecznym wilczym g?odzie, który hamujesz, lepiej nie u?ywaj pieprzu jako przyprawy, a go na?ogowo w?chaj. Omawiana przyprawa ma lekkie dzia?anie przeciwbólowe, wspomaga zdolno?? organizmu do wysi?ku fizycznego, poprawia ukrwienie mózgu, a tak?e wzmacnia zdolno?? wch?aniania niektórych witamin. Oprócz tego wykazano, ?e tak?e zapobiega nowotworom, niszczy szkodliwe drobnoustroje i zapobiega stanom zapalnym, które s? szczególnie szkodliwe dla systemu krwiono?nego. Ostatnie badania pokazuj? wr?cz, ?e to nie tyle cholesterol powoduje zawa?y, a stany zapalne, przez które ten odk?ada si? w ?y?ach. Wi?kszo?? z nas nie?wiadomie nosi w organizmach przewlek?e ogniska zapalne, czy to spowodowane wirusami, chemi? w ?ywno?ci, czy po prostu stresem. Pieprz i chili pomog? przynajmniej w pewnej cz??ci je za?agodzi?.

  Kurkuma

  To pomara?czowe k??cze to naprawd? fenomenalny ?rodek przeciw nowotworowi. Doktor Bharat Aggarwal w swoim epickim, je?li chodzi o uzyskane wyniki, badaniu, wykaza?, ?e kurkumina (sk?adnik aktywny owej przyprawy, jak nie trudno si? domy?li?) podawana myszom choruj?cym na zaawansowane stadia raka, ograniczy?a przerzuty, a tak?e potrafi?a doprowadzi? do ?mierci zmutowanych komórek, tym samym znacz?co zwi?kszy?a szans? na prze?ycie testowanych myszy. Co najciekawsze, dotyczy to równie? komórek odpornych na chemioterapi?! Kurkuma od lat jest stosowana w tradycyjnej medycynie Chi?skiej, zosta?a tak?e jedn? z najlepiej zbadanych przypraw, ale czy kto? z was wcze?niej s?ysza?, jaka jest pot??na? Pewnie nieliczni. W?a?nie dlatego tak uwielbiam przekazywa? wiedz?. Oby nikomu z was si? nie przyda?a, ale zabezpieczy? si? nie zaszkodzi. Kurkumina jest dodatkowo bardzo silnym przeciwutleniaczem, równie? ma dzia?anie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe tym samym stanowi dobrego sojusznika w walce z gryp? czy innymi dolegliwo?ciami.

  Inne badania wykaza?y, ?e ma ona niemal tak silne dzia?anie przeciwzapalne, jak nurofen (i przy tym w ogóle nie godzi w zdrowie w?troby. Ba! Naukowcy s? zdania, ?e wspiera jej prac?, podobnie jak prac? trzustki), a pojawiaj? si? g?osy, ?e oko?o 25% nowotworów to skutek chronicznego stanu zapalnego w?a?nie. Osoby z zapaleniem stawów chwal? kurkum? jako ?rodek ?agodz?cy ich bóle, kobiety regularnie dostarczaj?ce sobie tej przyprawy (czy to ze skoncentrowanych suplementów, czy to w formie naturalnej) podaj?, i? zmniejsza dolegliwo?ci zwi?zane z menstruacj?, ludzie na diecie odchudzaj?cej raportuj? przy?pieszenie spalania t?uszczu, studenci na forum polecaj? j? osobom, które musz? wkuwa? du?? ilo?? wiedzy, jako ?rodek poprawiaj?cy prac? mózgu, niektórzy uwa?aj? j? za afrodyzjak. Fakt faktem, ?e naprawd? sporo ma tych zalet. Oczyszcza organizm z toksyn i u cz??ci osób obni?a ci?nienie, przyczynia si? do usuwania z?ogów mia?d?ycowych i zmniejsza ryzyko kamicy ?ó?ciowej, a tak?e przy?piesza gojenie si? ran. Imponuj?ca lista profitów, my?l?, ?e z tego artyku?u ka?dy wyci?gnie co? dla siebie.