Naturalny s?odzik - ksylitol, czyli cukier brzozowy

Ksylitol - cukier brzozowyCukier brzozowy to naturalny s?odzik, który pozyskiwany jest z kory i drewna popularnego w ca?ej Europie drzewa. Bia?a kora brzozy mo?e kojarzy? si? ze s?odycz? cukru, ale jego pozyskiwanie nie jest spraw? prost?. Je?eli we?miemy pod uwag?, to jak wytwarza si? ksylitol cena jednego kilograma przestanie dziwi?. Bo trzeba przyzna?, ?e nie jest to najta?sza alternatywa cukru na rynku. Dlaczego warto zainteresowa? si? ksylitolem?

Po pierwsze warto pami?ta?, ?e ten s?odzik nie jest produktem wytwarzanym ze s?odkiego syropu brzozowego. Za s?odkawy smak soku z brzozy odpowiadaj? zupe?nie inne cukry - fruktoza, glukoza i sacharoza. Interesuj?cy nas cukier brzozowy pochodzi z polisacharydów, czyli cukrów z?o?onych. Ksylany buduj? ?ciany komórkowe drewna i kory brzozowej, ale cz?owiek ma z nimi jeden powa?ny problem. Ludzki organizm nie trawi pochodnych celulozy, wi?c aby z brzozy wydoby? prawdziw? s?odycz trzeba najpierw porozbija? z?o?one cukry do postaci przyswajalnej. Proces wytwarzania i oczyszczania ksylitolu opracowali Finowie, korzystaj?c z do?? skomplikowanych reakcji chemicznych - dlatego w?a?nie gdy kupujemy ksylitol cena obejmuje nie tylko sam surowiec, ale tak?e bardzo trudny proces jego pozyskiwania. Czy warto zatem bra? go pod uwag? w swojej diecie? Zdecydowanie warto, je?eli pragniemy zrezygnowa? ze zwyk?ego, niezdrowego i kalorycznego cukru. Czy jednak mo?na nim w pe?ni zast?pi? klasyczny, bia?y kryszta??

Gdyby postawi? przed kim? cukier brzozowy i cukier zakupiony w pierwszym lepszym sklepie, to pod wzgl?dem wizualnym i smakowym trudno by?oby je odró?ni?. Jedyn? ró?nic? jest to, ?e w ksylitolu wyczu? mo?na bardzo przyjemny, ?agodny aromat mi?ty. Czy to jednak oznacza, ?e od zwyk?ego cukru odró?nia ksylitol cena i nic wi?cej? Zdecydowanie nie - przede wszystkim cukier brzozowy jest znacznie mniej kaloryczny, a dodatkowo jego indeks glikemiczny jest du?o ni?szy ni? w przypadku surowca pozyskiwanego z buraków lub trzciny cukrowej. A to oznacza, ?e jest to idealny s?odzik dla osób cierpi?cych na cukrzyc?.

Cukier z brzozy nale?y do w?glowodanów z grupy polioli, które stosunkowo wolno wch?aniane s? przez przewód pokarmowy cz?owieka. Dodatkowo ich przyswajanie odbywa si? niemal niezale?nie od hormonów peptydowych i tym samym, nie zwi?kszaj? poziomu cukru we krwi i nie stymuluj? wydzielania insuliny. To w?a?nie sprawia, ?e w jego wypadku indeks glikemiczny to jedynie IG:8, podczas gdy sacharoza cechuje si? warto?ci? glikemiczny równ? IG:70, a glukoza IG:100 - na pierwszy rzut oka wida?, i? jest to warto?? wielokrotnie wy?sza ni? w przypadku ksylitolu. Bior?c to pod uwag?, widzimy, ?e dla cukrzyka kupuj?cego ksylitol cena ma drugorz?dne znacznie - na pierwszym miejscu stawiane s? bezpiecze?stwo i zdrowie. Z t? opini? zgadzaj? si? równie? lekarze i dietetycy, którzy polecaj? cukier brzozowy osobom z zak?ócon? tolerancj? glukozy, odporno?ci? na insulin? i cukrzykom.

Czy to jednak jedyna zaleta tego produktu?

Nie - cukier brzozowy ma jeszcze kilka cech, dla których warto si? nim zainteresowa?. Przede wszystkim to doskona?a alternatywa dla osób odchudzaj?cych si?. Jego wzgl?dnie niska warto?? energetyczna to ogromna zaleta dla ka?dego, kto pragnie zrzuci? kilka zb?dnych kilogramów. Cukier brzozowy zawiera prawie dwukrotnie mniej kalorii ni? klasyczny bia?y cukier i dodatkowo zmniejsza apetyt na inne s?odko?ci, co w przypadku diety jest niezwykle cenn? w?a?ciwo?ci?. Warto wspomnie? o tym, ?e ksylitolem powinny zainteresowa? si? wszystkie osoby, które pragn? czarowa? pi?knym u?miechem. U?ywanie cukru brzozowego pomaga w profilaktyce chorób z?bów i zapobiega próchnicy. Spowodowane jest to g?ównie faktem, ?e przywraca on prawid?ow? kwasowo?? w jamie ustnej, co chroni szkliwo przed niszcz?cym dzia?aniem kwasów. Z tego powodu jest to idealny produkt dla dzieci, których m?ode z?by najbardziej nara?one s? na próchnic? i paradontoz?. Mo?na zatem powiedzie?, ?e kupuj?c ksylitol cena obejmuje te? sumy zwi?zane z unikaniem wizyt u stomatologa. Cukru brzozowego mo?na tak?e u?ywa? po posi?ku, w formie s?odkiej p?ukanki - zdecydowanie poprawi to pH jamy ustnej i pozytywnie wp?ynie na stan z?bów.

W przeciwie?stwie do klasycznego cukru, u?ywanie ksylitolu reguluje kwasowo-zasadow? harmoni? organizmu. W praktyce znaczy to, ?e spo?ywanie cukru brzozowego w znacznym stopniu hamuje rozwój i namna?anie szkodliwych bakterii i dro?d?aków. Osoby cierpi?ce na cz?ste infekcje bakteryjne i wszelkiego rodzaju grzybice zwykle otrzymuj? zalecenie by zrezygnowa? z sacharozy czy glukozy - nie dotyczy to jednak cukru z brzozy. Klasyczny s?odki kryszta? jest doskona?? po?ywk? dla niebezpiecznych mikroorganizmów.

Podsumowuj?c - u?ywanie ksylitolu jest zalecane g?ównie cukrzykom i osobom, które z racji diety odchudzaj?cej musz? zredukowa? liczb? kalorii w po?ywieniu, ale nie chc? rezygnowa? ze s?odzenia herbaty czy kawy. Jest to znacznie lepsza i bardziej ekonomiczna alternatywa od syntetycznych s?odzików - porównuj?c niektóre sztuczne pastylki i ksylitol cena przemawia? b?dzie zdecydowanie za brzozowym cukrem. Naturalny substytut bia?ego kryszta?u w przeciwie?stwie do innych s?odzików reguluje niektóre wa?ne funkcje organizmu i zmniejsza ilo?? problemów z z?bami i wszelkiego rodzaju chorobami. Nale?y pami?ta?, ?e cukier brzozowy - mimo, ?e powstaje z polisacharydów niestrawnych dla cz?owieka, nie jest substancj? obc? dla naszego organizmu. Znajdziemy go w wielu popularnych polskich owocach - jagodach, malinach, gruszkach, ?liwkach czy truskawkach oraz kukurydzy i wielu grzybach. Dodatkowo nasz w?asny organizm w niewielkich ilo?ciach sam syntetyzuje ten cukier. Ksylitolu u?ywa? mo?na dok?adnie tak samo jak zwyk?ego cukru kupionego w markecie - do s?odzenia napojów, doprawiania potraw i przygotowywania niskokalorycznych wypieków.