Imbir i jego w?a?ciwo?ci lecznicze

Imbir i jego w?a?ciwo?ciImbir ma ca?e mnóstwo korzystnych dla cia?a w?a?ciwo?ci leczniczych i w wielu kulturach (np. w krajach Azji) stanowi bardzo wa?ny element wzmacniaj?cy odporno??, a tak?e dodaj?cy wigoru i witalno?ci.

Zawarte w nim olejki eteryczne, m. in. zingiberol, zinferon i gingerol sprawiaj?, ?e smakuje, jak smakuje - jest pal?cy i lekko gorzki. Nie ka?demu smak imbiru przypadnie do gustu, ale na szcz??cie w aptekach s? wyci?gi z tego korzenia zamkni?te w kapsu?kach, dla tych, którzy wol? prostsze i szybsze rozwi?zania.

Moim zdaniem warto cho? przez miesi?c codziennie spo?ywa? imbir i obserwowa? rezultaty - istnieje wysokie prawdopodobie?stwo, ?e po zaobserwowaniu korzy?ci nie zaprzestaniemy na tych 30 dniach i w??czymy t? wspania?? przypraw? do diety codziennej.

Jakie imbir ma w?a?ciwo?ci lecznicze i na co konkretnie dzia?a?

Imbir na trawienie

Imbir zwi?ksza wydzielanie soku ?o??dkowego, przez co zapobiega ci??ko?ci po zjedzeniu t?ustych pokarmów, neutralizuje wzd?cia, a tak?e mo?e pomóc wzmocni? apetyt. Niektóre osoby s?dz?, ?e imbir nie jest zalecany osobom z wrzodami i refluksem, ze wzgl?du na swój ostry charakter - guzik prawda. Szacuje si?, ?e mo?e by? nawet 6 razy skuteczniejszy od leków przepisywanych na te przypad?o?ci. Dlaczego wi?c mieliby?my si? go obawia?? W naturze drzemie ogromna moc, któr? mo?na z czystym sumieniem wykorzystywa? do woli. Omawiana przyprawa pomo?e przy?pieszy? metabolizm, co prze?o?y si? na szybsze usuwanie toksyn i ?atwiejsze kontrolowanie wagi. Dodatkowo imbir ma dzia?anie przeciwwymiotne. Zaleca si? go osobom stosuj?cym chemioterapi?, a tak?e (w ma?ych dawkach, tzn. oko?o 10 gramów dziennie) kobietom w ci??y. Badania wykaza?y, ?e przyprawa ta nie jest w ?aden sposób gro?na dla dziecka, co bardzo istotne. Co wi?cej - pojawiaj? si? g?osy, ?e mo?e nawet wspomaga? rozwój p?odu. Imbir bardzo dobrze ?agodzi objawy choroby lokomocyjnej, morskiej i lotniczej. Je?eli lubisz jego smak, spo?ywanie go nie powinno stanowi? problemu. Je?eli natomiast ci nie podchodzi, lepiej kup wspomniany wcze?niej koncentrat, aby dodatkowo nie prowokowa? wymiotów.

Imbir na serce i stawy

Wykazano, ?e imbir ma w?a?ciwo?ci przeciwobrz?kowe i przeciwzapalne. Jest to bardzo istotne dla serca, poniewa? ludzie przez diet? bogat? w cholesterol i wap? (nadmiar wapnia w diecie przy jednoczesnym braku magnezu i boru odk?ada si? nie w ko?ciach a w tkankach mi?kkich, szczególnie w nerkach i naczyniach krwiono?nych) cz?sto maj? stany zapalne t?tnic, nawet o tym nie wiedz?c. Zapalenia te powoduj? zw??enie si? ?rednicy naczy? krwiono?nych, co mo?e prowadzi? do niedokrwienia mi??nia sercowego i podwy?szenia ci?nienia. W?a?ciwo?ci przeciwzapalne imbiru ?agodz? lub zapobiegaj? zapaleniom stawów. Imbir znacz?co przy?piesza czas regeneracji mi??ni po wysi?ku, tote? mo?e by? z powodzeniem w??czony do diety jako ?rodek skracaj?cy czas leczenia zakwasów. Warto wspomnie?, ?e imbir u?atwia przep?yw krwi, co stanowi jeszcze jeden czynnik ochrony przed chorob? wie?cow? serca, udarem, czy te? anemi?. Jakby tego by?o ma?o, zwi?zki zawarte w tym korzeniu hamuj? zlepianie si? p?ytek krwi, co stanowi element prewencji (zapobiegania) zakrzepom. Mo?na równie?, w??czaj?c imbir do diety, zapobiega? ?ylakom (w tym hemoroidom), ?agodzi? PMS, czy te? korzysta? z niego jako afrodyzjaku. Imbir ma w?a?ciwo?ci rozgrzewaj?ce, co ceni si? szczególnie zim?. W lecie mo?e powodowa? wzmo?on? potliwo??, ale nie wzmacnia zapachu potu, co stanowi du?y plus.

Imbir na odporno??

Wykazano, ?e imbir ma w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jest doskona?ym, naturalnym i przede wszystkim bezpiecznym lekiem na przezi?bienia i wszelkie stany os?abienia organizmu. Pomaga zwalcza? patogeny, które mamy w jelitach, przez co przewa?aj? tam te dobre szczepy bakterii. Jest to niesamowicie wa?ne, poniewa? te z?e szczepy powoduj? gnicie pokarmów, co z kolei przek?ada si? na dostawanie si? toksyn do krwiobiegu, a tak?e s? przyczyn? gazów i z?ego samopoczucia. Badania wykaza?y bardzo istotne korzy?ci z zachowania zdrowej flory jelitowej - mniejsze ryzyko wszelkich nowotworów, lepsza odporno??, szybsza regeneracja, a tak?e du?o lepszy humor. Widzisz wi?c, ?e zdrowe bakterie si? przydadz?. Imbir usuwa tak?e grzyby i pomaga pozbywa? si? paso?ytów. Jest bogaty w przeciwutleniacze, czyli spowalnia proces starzenia si?, nie daje szans nowotworom, przyczynia si? do szybszej odnowy si? podczas snu i niweluje negatywne skutki stresu. Gor?ca woda z plastrem b?d? dwoma ?y?eczkami sproszkowanego imbiru doskonale radzi sobie jako p?yn do p?ukania jamy ustnej- zarówno w celach zwalczania bólu gard?a, jak i nieprzyjemnego zapachu z ust.

Imbir na umys? i pozosta?e korzy?ci

Wykazano, ?e imbir ma te? korzystny wp?yw na mózg - poprawia jego ukrwienie, co przek?ada si? przede wszystkim na wi?ksz? koncentracj?, a tak?e prawdopodobnie na zdolno?? nauki i zapami?tywania. Imbir zapobiega demencji starczej poprawia zdolno?? do wykonywania pracy umys?owej, jak i fizycznej. Przyjmowany regularnie zmniejsza cz?stotliwo?? i nasilenie ataków migreny. Inn? zalet? imbiru jest fakt, ?e reguluje poziom cukru we krwi, co sprawia, ?e chroni nas przed cukrzyc? i oty?o?ci?. Na sam koniec warto wspomnie?, ?e imbir pomaga spala? tkank? t?uszczow?, poprawia stan cery (przede wszystkim zapobiega tr?dzikowi) i u niektórych osób wspomaga rzucanie palenia.