Maseczka naturalna z jajkaDomowe sposoby piel?gnacji w?osów - naturalne maseczki. Ka?da kobieta marzy o pi?knych, b?yszcz?cych pasmach, które kaskad? sp?ywaj? na plecy, albo muskaj? pasmami twarz. Ka?dy m??czyzna z kolei uzna, ?e d?ugie, zdrowe w?osy s? niew?tpliw? ozdob? i bi?uteri? ka?dej kobiety.

Jakie sztuczki stosowa? wi?c, aby móc chwali? si? zadbanymi kosmykami, a nie zrujnowa? si? finansowo i zmie?ci? w niewielkiej ilo?ci czasu jak? posiadamy na co dzie??

Kiedy?, kobiety nie mia?y dost?pu do specjalistycznych zabiegów, drogich kosmetyków i ró?nego rodzaju szczotek do rozczesywania niesfornych pasm. Nikt jednak nie twierdzi, ?e nasze babcie nie mia?y szansy na posiadanie pi?knych i zdrowych w?osów. Wymy?la?y one w?asne, domowe, naturalne sposoby piel?gnacji w?osów, które posiadaj? uznanie po dzi? dzie?. Te zabiegi na ogó? mo?na by?o wykonywa? w zaciszu w?asnej, ma?ej ?azienki, a doznania mo?na by porówna? z efektami uzyskanymi w profesjonalnych gabinetach spa. A wystarczy zwyk?y olej rycynowy, szklanka piwa, pokrzywa czy kilka kurzych jaj.

Maseczka z cytryn?, ?ó?tkiem i olejkiem rycynowym

Domowa maseczka z cytryn?, ?ó?tkiem i olejkiem rycynowym ma wyj?tkowo od?ywcze dzia?anie na nasze w?osy. Jej sk?adniki dostarczaj? bowiem wiele witamin w g??b pasm, a do jej wykonania wystarcz? nam produkty, które na ogó? posiada w swoim mieszkaniu ka?da pani domu. Wystarczy wi?c wymiesza? ze sob? 2 ?y?ki oleju rycynowego, 2 kurze ?ó?tka oraz sok z po?owy cytryny, aby nasze w?osy odzyska?y blask i zdrowie. Od?ywk? nale?y na?o?y? na ca?? d?ugo?? w?osów, zaczynaj?c od ko?cówek, trzyma? na g?owie 30 minut, nast?pnie sp?uka? i umy? w?osy szamponem.

P?ukanka z pokrzywy

Ciekawym domowym sposobem, aby przywróci? naszym w?osom witalno?? jest popularna p?ukanka z pokrzywy. Jest to sprawdzony sposób domowej, naturalnej piel?gnacji w?osów, pozbawiony wszelkich chemii i silikonów. To w?a?nie te czynniki odró?niaj? t? p?ukank? od od?ywek dost?pnych na drogeryjnych pó?kach. I przede wszystkim, ta nale?y do zdecydowanie najta?szych! Najlepsze pokrzywy, to te m?ode, rosn?ce z dala od wszelkich zanieczyszcze? i spalin. Wystarczy zerwa? pokrzyw?, a nast?pnie stworzy? napar, zalewaj?c ro?lin? wrz?tkiem (wystarczy 4 lub 5 ?odyg na litr wody). Odczekujemy 15 minut, wci?? gotuj?c pod przykryciem. Od?ywki nie nale?y sp?ukiwa?.

Szampon z piwa

Skutecznym kosmetykiem jest równie? najzwyklejsze piwo, cz?sto wykorzystywane zarówno do piel?gnacji w?osów jak i twarzy. Z piwa mo?emy stworzy? naturalny szampon, mieszaj?c nasz ulubiony kosmetyk do mycia w?osów z chmielowym trunkiem. Piwo nale?y wcze?niej podgrzewa? na ma?ym ogniu, do momentu wrzenia. Nast?pnie ??czymy piwo z naszym szamponem i otrzymujemy kosmetyk, który mo?na u?ywa? na co dzie?.

Cz?sto nie chcemy zauwa?y?, ile zdrowia i bogactwa tkwi w naturalnych sk?adnikach. Pokrzywa czy piwo to sk?adniki cz?sto wykorzystywane szamponach i od?ywkach popularnych marek, jednak te produkty stworzone w domu babcinymi sposobami, mog? da? nam jeszcze wi?cej korzy?ci, warto wi?c raz na jaki? czas wróci? do tradycji.