Jak walczy? z codzienn? rutyn??

Codzienna rutyna?ycie zdecydowanej wi?kszo?ci Polaków kr?ci si? wokó? pracy i domu.

Wstajemy wcze?nie rano, w po?piechu szykujemy si? do pracy, docieramy tam, wykonujemy swoje zwykle powtarzalne zaj?cia, po pracy do spe?nienia pozostaj? kolejne obowi?zki a gdy sko?czymy okazuje si?, ?e zaraz trzeba i?? spa? i tak w kó?ko. W nat?oku zaj?? nie mamy ju? ochoty na podtrzymywanie wi?zi towarzyskich, cz?sto brakuje nam te? ch?ci na sport i hobby.

Wszystko to sprawia, ?e popadamy w coraz to wi?ksze zniech?cenie a niekiedy nawet depresj?. G?ówne przyczyny to przeci??enie prac?, stres, po?piech. Niestety w Polsce zarabiamy bardzo ma?o dlatego cz?sto musimy dorabia? po godzinach, stale boimy si? o swoj? przysz?o??.

Jak przerwa? ten zakl?ty kr?g?

Trzeba przemy?le? sobie wszystko i dojrze? do zmiany. Zwykle tkwimy latami w swojej sferze komfortu boj?c si? cokolwiek zmieni?. To bardzo nas unieszcz??liwia. Warto zda? sobie spraw? z tego, ?e cz?sto aby co? zyska? najpierw trzeba co? straci? cho?by z?udne poczucie bezpiecze?stwa. Je?li wi?c nienawidzisz swojej pracy-zmie? j?. Gdy od dawna nie kochasz swojej ?ony pomy?l o rozwodzie.

Znajd? w sobie tak?e si?y by zmieni? codzienne szkodliwe przyzwyczajenia. Nie rób ci?gle tego samego. Je?li do tej pory po pracy ogl?da?e? tylko tv spróbuj poczyta?, rozwi?za? krzy?ówki, pójd? na jednodniowe warsztaty albo wyjd? na rower. Nie otaczaj si? ci?gle tymi samymi lud?mi, odnów stare znajomo?ci ale te? szukaj nowych. W ramach ?amania rutyny mo?esz na przyk?ad do??czy? do internetowej grupy rowerowej czy w?drownej gdzie w grupie ca?kiem nowych osób spróbujesz odmiennej formy sp?dzania wolnego czasu.