Karczoch i jego w?a?ciwo?ci lecznicze

KarczochBogactwo ro?lin jest naszym ?yciem. To one w?a?nie tworz? pozytywn? aur?, która zdrowotnie wp?ywa nie tylko na nasz organizm, ale i nasz? dusz?. S? one podstaw? naszej ewolucji, cywilizacji i kultury. Karczoch jest jedn? z wielu cudownych darów natury. W nim bowiem zawarta jest "magiczna" substancja zwana cynaryn?.

Posiada ona w?a?ciwo?ci stymuluj?ce opró?nienie p?cherzyka ?ó?ciowego z kamieni, poprawia regeneracj? w?troby i wp?ywa bardzo skutecznie na procesy jej dokrwienia. Oprócz tego jest naturalnym hamulcem syntezy cholesterolu w w?trobie.

Jej lecznicze w?a?ciwo?ci sprawiaj?, ?e skutecznie usuwa trójglicerydy, chroni komórki w?troby przed dzia?aniem toksykologicznym. Karczoch jest dla naszego organizmu bardzo cenny. Zawiera du?? liczb? antyoksydantów jak i flawonoidy, garbniki, sterole, a tak?e rozleg?? palet? witamin takich jak witaminy z grupy B, witaminy A, C, E i K. Je?li chodzi o zasób minera?ów, to mo?emy tutaj wymieni? takie jak fosfor, potas, ?elazo i wap?. Ju? w XVIII wieku z zapisów klasztornych Benedyktynów wynika, ?e wyci?g z li?ci karczocha odnosi? znacz?c? role w procesie leczenia ?ó?taczki.

Dzisiaj w polskim lecznictwie wprowadza si? ró?ne preparaty, których g?ównym sk?adnikiem jest w?a?nie wyci?g suchy z ziela karczochów. Preparaty te odnosz? sukcesy w ró?nych przypadkach chorobowych, a przede wszystkim stosowane s? przy powik?aniach zwi?zanych z kamic? ?ó?ciow?, martwic? w?troby, jak i w leczeniu dolegliwo?ci samego p?cherzyka ?ó?ciowego i dróg ?ó?ciowych. Ogólnie mo?na stwierdzi?, ?e dzia?anie karczocha jest wielowymiarowe. Wspomaga on w?trob? reguluj?c jej metabolizm i szereg jej stanów zapalnych. Pozytywnie wp?ywa na zaburzenia przemiany ?ó?ciowej. Jest podpor? w przypadku niewydolno?ci nerek. Szereg bada? naukowych dowiód?, ?e dzia?a on równie? antycholesterolowo i antyutleniaj?co.