Kapusta

KapustaKapusta zajmuje wyj?tkowe miejsce w?ród warzyw, zarówno jako sk?adnik po?ywienia, jaki i produktów leczniczych, które mo?emy sami zrobi? przy u?yciu narz?dzi, które mamy pod r?k?. Potrzebna b?dzie jedynie sokowirówka lub wyciskarka oraz wa?ek. Nie istnieje chyba warzywo, które jest bardziej wszechstronne i dzia?a skutecznie na tak du?? liczb? schorze?.

Wiele osób widzi w kapu?cie jedynie sk?adnik go??bków, bigosu i kapu?niaku. Jest to jednak opinia krzywdz?ca dla tego warzywa. Poznaj inne jego zastosowania, w formie ?wie?ej, soku, kiszonek, li?ci gotowanych, a nawet wody z gotowania kapusty.

Kapusta - witaminy i wi?cej

Przede wszystkim to warzywo posiada w swoim sk?adzie wiele przeciwutleniaczy (czyli "policjantów" broni?cych organizm przed nadmiarem wolnych rodników, który wywo?uje choroby i szybkie starzenie si? organizmu). Jednym z przeciwutleniaczy zawartych w kapu?cie jest beta-karoten, który wspomaga uk?ad odporno?ciowy.
Kapusta zawiera w swoim sk?adzie tak?e witamin? C, E, K i A. Czy s?yszeli?cie o witaminie U? Kapusta jest jednym z niewielu ?róde? tej ma?o znanej substancji, a jej zalet? jest to ?e chroni nasze ?luzówki, regeneruje naskórek i wspomaga proces gojenia.

Indole to kolejny sk?adnik godny naszej uwagi. Indole przyspieszaj? przemian? i wydalanie hormonu ?e?skiego - estrogenu, którego nadmiar w kobiecym organizmie mo?e mie? wp?yw na pó?niejsze wyst?pienie raka sutka, macicy czy jajnika. Kapusta zawiera te? b?onnik i ma niewiele kalorii, za to posiada takie sk?adniki mineralne, jak ?elazo, magnez, siark? i mied?.

Jak to dzia?a?

Przede wszystkim musimy powiedzie?, ?e - tak jak przy wi?kszo?ci warzyw, które chcemy zastosowa? leczniczo, forma przygotowania ma znaczenie. Najsilniejsze dzia?anie ma kapusta surowa, poniewa? przy gotowaniu, duszeniu itp., du?ym stratom ulegaj? przeciwutleniacze i takie substancje jak np.

Wed?ug bada? u myszy karmionych warzywami krzy?owymi (np. kapust? surow?) zmniejszy?o si? wyst?powanie raka sutka lub nast?pi?o ograniczenie rozsiewu guza w organizmie. A wi?c je?li chcemy uzyska? efekt antyrakowy, jedzmy kapust? na surowo, np. w sa?atkach. A je?li surowa nam nie s?u?y, mo?na j? lekko podgotowa? (lecz nie przesadza? - bigos odpada!).

Kapusta, jedzona w formie Coleslawa oraz surówek z kiszonek okaza?a si? dobrym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowa? na raka jelita grubego, oraz polipów - zw?aszcza u m??czyzn. Osoby, które nie jedz? sa?atek na codzie?, zwi?kszaj? dwu-trzykrotnie ryzyko zachorowania na raka ?o??dka! Tak wi?c panowie, na talerzu powinno by? dwa razy wi?cej sa?atki ni? mi?sa!

Kapusta ma te? dzia?anie przeciwwrzodowe (wrzody ?o??dka!), gdy? ogranicza rozwój bakterii Helicobacter pylori. Ma te? dzia?anie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne.

Zastosowanie zewn?trzne

Jak sobie pomóc? Najprostszy sposób polega na tym, ?e na miejsca chorobowo zmienione na naszej skórze przyk?adamy zmia?d?one li?cie kapusty, co ?agodzi ból, ?wi?d, opuchlizn?, polepsza kr??enie krwi. Ok?ady ze zgniecionych li?ci pomagaj? przy egzemie, czyrakach, liszajach, odmro?eniach, oparzeniach, pó?pa?cu, prostacie, postrzale, bólach reumatycznych, bólach g?owy, ranach, tr?dziku, czy zapaleniu stawu. Tak, jak w przypadku wszystkich warzyw, ?wie?o?? ma znaczenie. Kupujemy g?ówk? o li?ciach j?drnych, bez przebarwie?, nie zwi?d??. Nast?pnie nale?y li?cie umy? i osuszy?. ?y?? g?ówn? w li?ciu nale?y odkroi?. Stary sposób naszych bab? na ?ylaki, rany, owrzodzenia polega na tym, ?e rozgniata si? kilka li?ci np. wa?kiem do ciasta a? do ukazania si? soku.

Nast?pnie obk?ada si? dane miejsce na ciele zmia?d?onym surowcem (nawet kilkoma warstwami) i owija lekko banda?em. Ten sposób pomaga te? na bóle g?owy i nerwobóle. Je?li po?o?ymy kilka li?ci na czo?o i na kark na co najmniej kilka godzin (a najlepiej na ca?? noc), rano powinni?my poczu? si? lepiej. Je?li ?ylak czy rana sprawia nam znaczny ból, mo?na zanurzy? li?cie we wrz?tku na dos?ownie kilka sekund, lub umie?ci? je w oleju s?onecznikowym, najlepiej nierafinowanym. Ten zabieg je zmi?kczy i podniesie ich zdolno?? do gojenia. Na lekkie oparzenia nale?y po?o?y? zmia?d?one li?cie, to u?mierzy bolesno??. Je?li skr?cimy nog?, a mamy pod r?k? kapust?, mo?emy zrobi? gruby ok?ad z kilku warstw, owin?? delikatnie banda?em. Pomo?e nam to opanowa? opuchlizn? i ból.

Zastosowanie wewn?trzne

Sok ze ?wie?ych li?ci kapusty (wypij od razu po przygotowaniu!) mo?e pomóc w przypadku takich chorób jak anemia, os?abienie organizmu (nale?y pi? dwie szklanki dziennie), obrz?ki, nadmierna nerwowo??, lekka depresja. Aby pozby? si? paso?ytów w przewodzie pokarmowym nasze babcie podawa?y równie? dzieciom niepe?n? szklank? soku przez kilka dni. Je?li natomiast chcemy wspomóc uk?ad trawienny i poprawi? przemian? materii, mo?emy codziennie zjada? dwie ?y?ki kiszonej kapusty. Na zaparcia dobrze dzia?a te? wypijanie wody z gotowania kapusty, nie mniej ni? dwie szklanki dziennie. Je?li chodzi o chor? w?trob?, to przyk?adanie li?ci kapusty zarówno w dzie?, jak i w nocy (li?cie nale?y wymienia? co kilka godzin) mo?e uspokoi? bóle.

W przypadku cukrzycy jako pomocniczy lek mo?na wypija? dwie szklanki soku z kapusty dziennie. Sok pomaga te? na zapalenie jelit, kamienie moczowe. Sok ten nie jest z pewno?ci? w pierwszej dziesi?tce najsmaczniejszych napoi ?wiata, lecz mo?na go zmiesza? z sokiem z marchewki, buraka, jab?ka, selera. Je?li jeste?my przezi?bieni i m?czy nas katar, mo?emy sobie zrobi? syrop z kapusty. 500 g soku z czerwonej kapusty wymiesza? z 5 g szafranu i 250 g miodu. Mieszank? nale?y zagotowa?. Dawkowa? trzy razy dziennie po ?y?ce. Jest to sposób naturalny, bez ?adnych konserwantów, a dzia?a przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i wzmacniaj?co.

Warto doda?, ?e terapia zewn?trzna i wewn?trzna li??mi kapusty wp?ywa komplementarnie wobec siebie. Inaczej mówi?c, przy wielu zewn?trznych objawach dobrze jest jednocze?nie ok?ada? miejsce chorobowo zmienione li??mi i jednocze?nie popija? sok wyci?ni?ty z kapusty. Dzieje si? tak na przyk?ad w przypadku pocz?tków bólów gard?a wynikaj?cych z rozmaitych przyczyn, bóli mi??ni czy reumatycznych, a tak?e w czyrakach i ropniach.

Czy wiecie, ?e z kapusty mo?na stworzy? maseczk? na twarz? Zrobienie jej jest banalnie proste - zgniatamy li?? kapusty i k?adziemy na twarz na trzydzie?ci minut. Maseczka prawie nic nie kosztuje, a oczyszcza i regeneruje skór? twarzy, poprawia kr??enie krwi.

I jeszcze na koniec

Rzadko zdarza si? wysypka czy miejscowe zapalenie skóry po ok?adach li??mi. Najcz??ciej jest to spowodowane tym, ?e surowiec - czyli nasza g?ówka kapusty - zosta? nadmiernie potraktowany ?rodkami ochrony ro?lin. Osoby o sk?onno?ciach do migren powinny obserwowa? reakcj? swojego organizmu po spo?yciu kapusty kiszonej, gdy? niektóre badania zdaj? si? wykazywa? zwi?zek mi?dzy spo?ywaniem tego warzywa, a wyst?pieniem bóli g?owy.

Nie jedz kapusty, je?li masz biegunk?, bowiem mo?e to zaostrzy? objawy i przyczyni? si? do powstania skurczy. Przy kamicy nerkowej ogranicz jedzenie kapusty kiszonej, poniewa? zazwyczaj jest mocno solona, a nadmiar sodu nie jest wskazany przy tej chorobie. Równie? przy chorobie Crohna jest ryzyko zaostrzenia objawów choroby w przypadku cz?stego jedzenia kapusty. Jak wida?, niewiele jest przeciwwskaza? do stosowania tego wspania?ego warzywa. Ten "naturalny lek" jest bardzo tani, ?atwo dost?pny i wszechstronny. Jedz kapust? profilaktycznie, a w razie choroby wypróbuj jej mo?liwo?ci, zanim pobiegniesz do apteki.