Olej z wiesio?ka - w?a?ciwo?ci zdrowotne i kosmetyczne

Olej z wiesio?kaPrzepi?kne ?ó?te kwiaty to znak rozpoznawczy wiesio?ka, którego mo?na spotka? g?ównie na polskich polach oraz ??kach. Ta niepozornie wygl?daj?ca ro?lina posiada dosy? szeroki wachlarz prozdrowotnych w?a?ciwo?ci, jednak znalaz?a szerokie zastosowanie nie tylko w medycynie naturalnej, ale równie? w kosmetyce. Sekretem mocy tej niezwyk?ej ro?liny s? znajduj?ce si? w niej nienasycone kwasy t?uszczowe a mianowicie kwas linolowy oraz gamma-linolenowy, które warunkuj? prawid?owe funkcjonowanie wszystkich komórek organizmu.

Wspomniane kwasy to nie jedyne bogactwo tego oleju, poniewa? mo?na w nim równie? znale?? spore ilo?ci witaminy E, magnezu, cynku, wapnia, fitosteroli oraz enzymów, które wspomagaj? prawid?owy metabolizm trawienia t?uszczy. Jakie jednak cenne dla zdrowia w?a?ciwo?ci p?yn? ze spo?ywania oleju z wiesio?ka?

Na smuk?? sylwetk?

Tkanka t?uszczowa, która pojawia si? w okolicach brzucha oraz ud zwi?zana jest nie tylko z uwarunkowaniami genetycznymi, ale równie? nieodpowiednim sposobem od?ywiania oraz brakiem jakiejkolwiek aktywno?ci fizycznej. W diecie osoby odchudzaj?cej si? niezdrowe t?uszcze, czyli tzw. t?uszcze trans powinny by? ca?kowicie wyeliminowane, jednak zupe?nie inaczej wygl?da sytuacja w przypadku nienasyconych kwasów t?uszczowych z grupy omega, które ze wzgl?du na swoje niezwyk?e w?a?ciwo?ci lecznicze przyczyniaj? si? do redukcji nadmiaru kilogramów. Olej z wiesio?ka to bardzo dobre ?ród?o kwasu gamma-linolenowego (GLA), który nie tylko wspomaga metabolizm ale równie? zapobiega magazynowaniu si? t?uszczów, poniewa? jego g?ównym zadaniem jest uaktywnienie specjalnego procesu spalaj?cego tkank? t?uszczow? i przetwarzanie jej na energi?.

Wiesio?ek

W walce z cholesterolem

Ci?g?e ?ycie w biegu i praca od ?witu do zmierzchu a przez to obecno?? w diecie niezdrowych i t?ustych pokarmów doprowadzi?y do tego, i? obecnie coraz wi?ksza liczba osób ma problemy z cholesterolem, który w nadmiarze mo?e doprowadzi? do wielu bardzo powa?nych chorób takich jak np. mia?d?yca. Wprowadzaj?c jednak do codziennej diety olej z wiesio?ka, który bogaty jest w korzystne dla zdrowia kwasy t?uszczowe mo?na w skuteczny sposób obni?y? poziom z?ego cholesterolu we krwi, przy równoczesnym wzro?cie tego dobrego.

Na odporno??

Olej z wiesio?ka dzi?ki du?ej zawarto?ci nienasyconych kwasów t?uszczowych wp?ywa bardzo korzystnie na nasz uk?ad odporno?ciowy, poniewa? ochrania go przed atakiem chorobotwórczych bakterii oraz wirusów. Z tego te? wzgl?du warto po niego si?ga? nie tylko w celach profilaktycznych, ale równie? podczas przezi?bienia i grypy a tak?e przy chorobach p?uc i problemach z astm?.

Na reumatyzm i choroby uk?adu kr??enia

Kwas gamma-linoleonowy obecny w oleju z wiesio?ka przeciwdzia?a zapaleniu stawów, które najcz??ciej pojawia si? u osób starszych, jednak przynosi równie? ulg? w bólach reumatycznych, dlatego te? warto wprowadzi? go na sta?e do codziennego menu. Warto równie? wiedzie? o tym, i? wspomniany wcze?niej kwas pomaga obni?y? ci?nienie krwi, poniewa? poprawia jej przep?yw, dzi?ki czemu ryzyko wyst?pienia chorób uk?adu sercowo-naczyniowego ulega znacznemu zmniejszeniu.

Na kobiece problemy

Nieprzyjemne dolegliwo?ci oko?o miesi?czkowe, czyli obrzmienie piersi, wahania nastrojów oraz uporczywy ból brzucha to prawdziwa udr?ka dla niejednej kobiety, dlatego te? w celu zminimalizowania tych problemów warto zainteresowa? si? olejem z wiesio?ka. Dzi?ki obecno?ci zarówno nienasyconych kwasów t?uszczowych, jak i magnezu olej ten pomaga za?agodzi? wspomniane powy?ej dolegliwo?ci. Niezwykle istotne jest równie? to, i? regularne spo?ycie tego oleju w trakcie menopauzy ogranicza uderzenia gor?ca a tak?e pozosta?e m?cz?ce objawy, poniewa? zawarte w nim kwasy t?uszczowe reguluj? kobiec? gospodark? hormonaln?.

W walce z nowotworami

Rak piersi to bardzo niebezpieczny nowotwór z którym w obecnych czasach zmaga si? coraz wi?ksza liczba kobiet. Niestety jak dot?d nie wynaleziono cudownego lekarstwa, które umo?liwia?oby ca?kowite wyleczenie, jednak wprowadzaj?c do diety olej z wiesio?ka mo?na zapobiec lub te? odwlec w czasie pojawienie si? tego nowotworu.

Poprawia wygl?d skóry

Kwasy t?uszczowe omega-3 a tak?e witamina E, które znajduj? si? w sk?adzie oleju z wiesio?ka wp?ywaj? bardzo korzystnie na wygl?d skóry, poniewa? dog??bnie j? nawil?aj?, uelastyczniaj? a tak?e ochraniaj? przed nadmiern? utrat? wody. Olej z wiesio?ka to produkt, który sprawdza si? idealnie w przypadku skóry suchej oraz dojrza?ej, poniewa? ochrania j? przed dzia?aniem wolnych rodników a tak?e pomaga pozby? si? szkód, które wcze?niej powsta?y wskutek ich dzia?ania. Po olej z wiesio?ka mog? równie? si?ga? osoby, które zmagaj? si? z ?uszczyc?, egzem? oraz tr?dzikiem, poniewa? w skuteczny sposób pomaga za?agodzi? pojawiaj?ce si? zmiany skórne.