HaluksyCi?g?y ból niepozwalaj?cy normalnie funkcjonowa?, problemy z w?o?eniem stopy do buta ze wzgl?du jej zniekszta?cenie i ma?o estetyczny wygl?d, to problemy, z którymi borykaj? si? na co dzie?, osoby cierpi?ce na haluksy. Nie musisz d?u?ej cierpie?. Istniej? skuteczne sposoby na t? przypad?o??. Warto j? leczy? jak najszybciej, aby nie dopu?ci? do dalszego rozwoju choroby. Leki, separatory, aparaty korekcyjne i zabiegi nieinwazyjne.

Je?eli choroba jest dopiero w pocz?tkowej fazie, mo?na jeszcze skutecznie zapowiedz jej dalszemu rozwojowi oraz cofn?? ma?o zaawansowane zmiany przy pomocy nieinwazyjnych metod. Ból w stopie jest spowodowany zapaleniem kaletki maziowej. Dochodzi do niego, z powodu ci?g?ego silnego odchylania si? du?ego palca u nogi w bok. Palec i staw s? wtedy zazwyczaj zaczerwienione i opuchni?te. Ulg? w dolegliwo?ciach przyniesie, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych w postaci ?elu lub ma?ci. S? one przewa?nie, oparte na skutecznie dzia?aj?cej substancji czynnej, jak? jest dikolfenak.

Przy silnym bólu, mo?e okaza? si? koniecznie, równie? przyjmowanie doustnych leków przeciwbólowych. Cz?sto stosowan? metod? korekcji ustawienia du?ego palca stopy, s? ró?nego rodzaju separatory. S? one wykonane z ?elu, wsuwa si? je mi?dzy palce, aby zapowiedz ich nachodzeniu na siebie. Sprawiaj? one, ?e ko?lawy palec jest u?o?ony w prawid?owej pozycji. ?elowe separatory s? wygodne w stosowaniu, nie uwieraj?, ani nie uszkadzaj? skóry pomi?dzy palcami. Mo?na je naby? w aptece za oko?o 10 z?otych. Przy niewielkiej deformacji stopy skuteczne s? równie? aparaty korekcyjne. W sklepie medycznym lub w aptece mo?esz zakupi? aparat "Marcin". Wyst?puje on w ró?nych wersjach. Popro? lekarza o pomoc, w dobraniu odpowiedniej do Twoich potrzeb. Zak?ada si? go na noc na stop? i paluch. Podczas snu aparat przez ca?? noc utrzymuje wyko?lawiony paluch w prawid?owej pozycji. "Marcin" to koszt oko?o 40-45 z?otych. Istnieje równie? wersja dzienna aparatu, której mo?na u?ywa? w trakcie chodzenia. Nazywa si? ona "Marcin II Lux" i jest wykonana z lekkiego, zaawansowanego technologicznie tworzywa. Aparat ten przy pomocy specjalnych koreczków rozporowych dostosowuje si? w zale?no?ci od tego, jak zaawansowane s? u Ciebie zmiany w po?o?eniu palucha.

W sklepach ze sprz?tem ortopedycznym mo?esz zakupi? równie? bardzo skuteczny i nowoczesny aparat korekcyjny o nazwie Hallufix. To ju? wydatek rz?du ponad 150 z?otych. Jest on jednak na tyle skuteczny, ?e w wielu przypadkach przynosi popraw? pozwalaj?c? unikn?? operacji. Dla z?agodzenia bólu, spowodowanego przez haluksy, lekarze cz?sto kieruj? swoich pacjentów na zabiegi laseroterapii lub jonoforezy. Nie spowoduj? one powrotu palucha do prawid?owego ustawienia, a jedynie maj? na celu, uzupe?nienie korekcji poprzez likwidacj? stanu zapalnego i bólu. Laseroterapia polega na poddaniu chorego miejsca silnemu jednorodnemu promieniowaniu podczerwonemu. W jego wyniku zmniejsza si? stan zapalny i ból. Z kolei jonoforeza jest zabiegiem polegaj?cym na wprowadzeniu leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego przepisanego przez lekarza w chore miejsce, przez skór? za pomoc? pr?du sta?ego. Z regu?y, aby zabiegi takie przynios?y oczekiwany efekt, trzeba wykona? ich przynajmniej dziesi??. Laseroterapia i jonoforeza s? zabiegami refundowanymi przez NFZ. Niezwykle wa?ne s? równie? codzienne ?wiczenia stóp, maj?ce na celu wzmocnienie mi??ni stopy. Popro? fizjoterapeut?, aby Ci je pokaza? i sumiennie wykonuj je sama w domu. Z pewno?ci? przynios? pozytywne efekty.

Operacja

Osteotomia, czyli operacyjne usuni?cie haluksów to najbardziej radykalna i inwazyjna metoda leczenia tej choroby. Stosuje si? j? wtedy, kiedy mimo wcze?niej stosowanych innych metod leczenia nie ma poprawy. Pacjent cierpi na silny ból, uniemo?liwiaj?e normalne ?ycie, a deformacja stopy jest bardzo zaawansowana. Istnieje oko?o 40 ró?nych metod, którymi koryguje si? haluksy operacyjnie. Lekarz dobierze odpowiedni? do stopnia Twojego schorzenia oraz Twojego wieku. Zabieg operacyjny wykonuje si? pod pe?nym znieczuleniem, czyli w narkozie. Polega on na przeci?ciu ko?ci i ustawieniu jej w prawid?owym po?o?eniu. Nast?pnie ko?ci zespala si? ponownie ze sob? za pomoc? implantów, których nie trzeba ju? pó?niej ze stopy usuwa?. Je?eli jednak zespolenie nie zostanie wykonane przy u?yciu implantu, a ?ruby czy p?ytki to trzeba j? b?dzie, pó?niej usun?? co wi??e si? z kolejnym zabiegiem.

Sanda? gejszy

Po operacji konieczne jest, noszenie specjalnego buta. Nazywa si? go "sanda?em gejszy". Unieruchamia on stop? na kilka tygodni, dopóki ko?? si? nie zagoi. Kiedy?, po operacji usuni?cia haluksów, na stop? zak?adana gips, w tej chwili ju? praktycznie si? tego nie robi. Wystarczy nosi? sanda?y pooperacyjne. Po operacji konieczna jest rehabilitacja pod okiem do?wiadczonego specjalisty fizjoterapeuty. Po wyleczeniu haluksów bardzo dbaj o swoje stopy. No? odpowiednie obuwie. Unikaj butów ciasnych i ze zbyt w?skimi czubkami, a tak?e ekstremalnie wysokich obcasów. Jak najcz??ciej chod? na boso, zw?aszcza po piasku czy trawie. Wykonuj te? regularnie ?wiczenia stóp, aby wzmocni? i uelastyczni? mi??nie.