Zio?a, owoce, warzywa - naturalne dla zdrowia i urody

Naturalne wspomagacze zdrowia i urodyW XXI wieku wszyscy p?dz? naprzód zaj?ci prac?, karier? zawodow? próbuj?c obowi?zki pogodzi? z ?yciem prywatnym, domem. Zaabsorbowani wszystkim wokó? nas gnamy na o?lep, coraz mniej czasu i mo?liwo?ci maj?c na zaj?cie si? samym sob?.

Id?c za ciosem i próbuj?c nadrobi? to co stracili?my w swoim samopoczuciu i wygl?dzie przez stres, zm?czenie, niedosypianie i nadmiar kawy oraz nikotyny szpikujemy si? od wewn?trz i z zewn?trz cudownymi kosmetycznymi nowo?ciami, eliksirami m?odo?ci z drogerii i apteki, zapominaj?c, ?e prawdziwego pi?kna, które wynika tylko i wy??cznie ze zdrowia, nie da si? kupi? i zaaplikowa? w pigu?ce.

A gdyby tak zatrzyma? si? na moment i zastanowi?: od tysi?cy lat ludzie ?yj? na tej Ziemi i od tysi?cy lat pchaj? nasz? cywilizacj? do przodu, a mimo wszystko kiedy? wydawali si? szcz??liwsi. Dlaczego? Dlatego, ?e My zapomnieli?my o tym, jak dobroczynn? jest dla nas sama Natura. Nie, nie chodzi mi o rzucenie dobrze p?atnej pracy w korporacji na rzecz lepianki w lesie i k?pieli w sadzawce, a docenienie zdrowotnej mocy natury nawet podczas prostych czynno?ci kosmetycznych, które ka?dy z nas wykonuje ka?dego dnia.

Od czego zacz??? Od zió? - te bowiem potrafi? zdzia?a? cuda staj?c si? zamiennikami drogich i chemicznych kosmetyków - i cho? nie jest to ?adna alchemiczna sztuczka - potrafi? skutecznie leczy?. Matka Natura podarowa?a nam tysi?ce ró?norakich zió? które s? w stanie zwraca? zdrowie i urod?.

Rumianek

Przyk?adem takowych jest chocia?by rumianek - zwyk?y bia?o-?ó?ty kwiatek pomimo tego, ?e nadaje si? na smaczn? herbat? jest doskona?ym ?rodkiem odka?aj?cym, antybakteryjnym i rozja?niaj?cym. Mo?na stosowa? go jako p?ukank? do ust w przypadku chorób dzi?se? b?d? ran, do przemywania oczu, do przemywania podra?nionej skóry a tak?e do znacznego rozja?nienia w?osów. W ostatnim przypadku nale?y wykaza? si? cierpliwo?ci?, jednak p?ukanie w?osów w naparze z rumianku skutecznie rozja?ni w ci?gu miesi?ca mysi b?d? ciemny blond do ?adnego, z?ocistego jasnego blondu.

Sza?wia

Kolejnym cudem jest sza?wia - ta stosowana jako herbatka na problemy z ?o??dkiem jest równie? doskona?ym ?rodkiem na przezi?bienie, na problemy z ?upie?em i, jako "rywalka" rumianku ?wietnie przyciemnia w?osy. Dzia?a równie? przeciwskurczowo, rozlu?niaj?co i oczyszczaj?co - powoduje pocenie.

Cynamon

Kolejnym darem natury jakiego nie doceniamy jest cynamon, który wszyscy kojarz? jako dodatek do szarlotki lub pierników, ale pomimo walorów smakowych i zapachowych cynamon jest kolejnym super kosmetykiem stosowa? go mo?emy bowiem równie? do w?osów jako p?ukank? która rozja?nia, poprawia ukrwienie skóry g?owy, zapobiega wypadaniu w?osów i bardzo skutecznie nab?yszcza czupryn?. Ponadto cynamon mo?emy wykorzysta? jako maseczk? redukuj?c? przebarwienia skóry, skuteczny suplement diety oraz serum na cellulit. Ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci rozgrzewaj?ce skutecznie leczy te? przezi?bienie i pomaga rozgrza? wych?odzony np zim? organizm.

Cytryna

Nast?pn?, cho? nie jest ona zio?em, a owocem cytrusowym jest cytryna. Zalet cytryny jest wiele poza kwaskowatym i orze?wiaj?cym smakiem - doskonale oczyszcza skór? twarzy jako tonik, jako p?ukanka do w?osów pomaga pozby? si? problemu szybkiego przet?uszczania, nab?yszcza w?osy zamykaj?c ich ?uski oraz podobnie jak rumianek rozja?nia, skutecznie zmi?kcza skórki przy paznokciach, a na same paznokcie dzia?a rozja?niaj?co oraz leczniczo w przypadku grzybicy. Jest doskona?ym lekiem "przed" i "po" na kaca oraz super ?rodkiem do sprz?tania kuchni czy ?azienki - wybiela, od?wie?a, odka?a, po??czona z sod? lub sol? domyje ka?dy brud jak najlepsze mleczko do czyszczenia.

Orzechy pior?ce

Fajn? spraw? s? tak?e tak zwane orzechy pior?ce, b?d?ce genialnym odpowiednikiem myd?a. Pieni? si? dzi?ki zawartym w skorupkach naturalnym olejkom - maj? w?a?ciwo?ci pior?ce, myj?ce. Mo?na nimi umy? siebie, w?osy, wypra? ubrania, a zu?yt? wod? podla? kwiaty lub ro?liny w ogrodzie - "mydliny" z orzechów s? w 100 procentach naturalne i biodegradowalne. Wszystkie wy?ej wymienione ro?liny sprawdzaj? si? na wielu p?aszczyznach i skutecznie mog? zast?pi? nam chemiczne i szkodliwe niekiedy (pomagaj? na jedno, szkodz? na drugie) kosmetyki. Ponadto nale?y pami?ta?, ?e ka?de zastosowanie dobrodziejstw z naszego ogródka zamiast drogeryjnej chemii na swoje cia?o oddala nas od zachorowania na raka czy chorób niewydolno?ciowych.

Reasumuj?c, nie musimy posiada? podr?cznikowej wiedzy zielarza czy jak wcze?niej wspomina?am, zmienia? ca?ego ?ycia o 180 stopni i fiksowa? w stron? eko?ycia, a wystarczy zmieni? kilka codziennych, tzw. 10 minutowych przyzwyczaje? na te bardziej naturalne, by nasze zdrowie, uroda i kiesze? nabra?y o wiele lepszej kondycji.