Ziemniak

ZiemniakiNie wyobra?amy sobie obiadu bez ziemniaków. Jednak, czy kto? zdaje sobie spraw? z w?a?ciwo?ci tego popularnego warzywa? To nie tylko dodatek do drugiego dania, ale równie? ro?lina, która ma sporo substancji od?ywczych oraz atrybutów, które mog? nam pomóc w walce z ró?nymi chorobami.

Nieco faktów

  • Surowe ziemniaki s? niestrawne dla cz?owieka. Lecz przy niektórych chorobach kartoflany sok dzia?a leczniczo.
  • Ziemniaki grubo obierane trac? wiele ze swych warto?ci, bowiem dwa milimetry pod skórk? znajduje si? najwi?cej substancji od?ywczych.
  • Podczas d?ugiego przechowywania ziemniaków skrobia zmienia si? w cukier, a woda w nich zawarta nieustannie paruje. Obni?eniu ulega te? zawarto?? witamin i minera?ów.
  • Je?li ziemniaki pozielenia?y pod wp?ywem ?wiat?a, nale?y je obra? bardzo grubo, nie bacz?c ju? na straty witamin, gdy? wytworzy?a si? w nich solanina (truj?ca dla ludzi).
  • Po kilku-kilkunastu tygodniach ziemniaki zaczynaj? puszcza? p?dy, zw?aszcza je?li s? nara?one na ?wiat?o i ciep?o.
  • Tzw. "oczka" nale?y grubo wykraja? przed ugotowaniem.
  • Niestety, warzywo to równie? ?le znosi nisk? temperatur?, nie nadaje si? do zamra?ania, a w lodówce mo?e sta? si? mi?kkie i s?odkawe (przyczyn? jest przemiana skrobii w cukier).

A wi?c co zrobi?, aby zachowa? jak najwi?cej substancji od?ywczych?

Wa?ne, aby nie trzyma? obranych warzyw w garnku godzinami, gdy? z ka?d? minut? coraz wi?cej witamin i minera?ów przechodzi do wody, któr? potem zazwyczaj wylewamy. Dobrze jest wrzuci? ziemniaki do gotuj?cej si? wody, a nie do zimnej, jak to zazwyczaj robimy. Krótsze gotowanie oznacza mniej strat. Skrobia zawarta w tym warzywie i tak zd??y nap?cznie? podczas obróbki cieplnej. Dzi?ki temu stanie si? ?atwo przyswajalna i od?ywcza. Ponadto dobrym sposobem jest gotowanie ziemniaków ze skórk? (wyszorowan?!). Im m?odsze, tym skórka jest cie?sza. Niestety, obranie gor?cych ziemniaków mo?e nastr?czy? nieco trudno?ci.

Jest te? inny sposób. Gotowanie obranych ziemniaków na parze pomo?e zmniejszy? straty (np. witamina C przy gotowaniu - nazwijmy to tradycyjnym - ulega zniszczeniu w ponad dwudziestu pi?ciu procentach). Generalnie mo?na przyj??, ?e (jak w wielu wszystkich naturalnych produktach) im d?u?sza i bardziej skomplikowana obróbka, tym wi?ksze straty warto?ciowych substancji. Ziemniaki utarte reaguj? z tlenem (dlatego ciemniej?), a zawarte w nich witaminy ?atwo si? ulatniaj?. A czy wiecie, ?e do wody po ugotowaniu kartofelków przechodz? cenne substancje w nich zawarte i mo?na j? wykorzysta?, robi?c na niej sos lub zup?? Swoj? drog?, ziemniaki wcale nie musz? by? w ca?o?ci przykryte wod? podczas gotowania.

Wa?na uwaga: staraj si? nie ??czy? ziemniaków z mi?sem. Bia?ko i skrobia nie id? ze sob? w parze. Jednoczesne trawienie ich przez uk?ad pokarmowy jest utrudnione, czasami nie strawione zalegaj? w organizmie. Skrobia fermentuje, a bia?ko gnije (wiem, ?e to brzmi okropnie - lecz taka jest prawda. St?d uczucie wzd?cia, zaparcia i inne problemy gastryczne). Nie ma za to przeszkód, by je?? ziemniaki z ró?nego rodzaju surówkami.

Co on w sobie ma?

Ziemniak w sobie ma, jak wiadomo skrobi?. Ale to oczywi?cie nie wszystko. Przede wszystkim - nie ma wielu kalorii (nie polewamy ziemniaków t?ustym mi?snym sosem!) i nie ma t?uszczu (jeszcze raz - nie polewamy ich sosem!). Trawi si? bardzo ?atwo. Natomiast ma - dobrze przyswajalne bia?ko, sole mineralne, jak magnez i potas (to dla tych, którzy cierpi? na skurcze), nieco ?elaza, tak?e witaminy takie jak A, C, D, niektóre z grupy B, oraz troch? b?onnika i kwas foliowy. Ziemniaki zawieraj? wszystkie aminokwasy egzogenne. W zwi?zku z tym niektórzy mówi?, ?e w razie wy?szej konieczno?ci cz?owiek móg?by prze?y? d?u?szy czas jedz?c jedynie kartofle.

Oczywi?cie zawarto?? substancji od?ywczych ró?ni si? w zale?no?ci od odmiany, sposobu przechowywania i sposobu przygotowania. Wa?nym sk?adnikiem, który zawiera to warzywo jest glutation - czynnik przeciwnowotworowy, przeciwwie?cowy. Dezaktywuje on wolne rodniki, przyczyniaj?ce si? do wyst?powania wielu chorób. Zawiera te? fitoestrogeny, które w pewnym stopniu reguluj? gospodark? hormonaln?. Jest warzywem polecanym, je?li chcemy obni?y? ci?nienie t?tnicze i ustrzec si? przed udarem. Ziemniaki zjadane regularnie reguluj? równie? równowag? kwasowo-zasadow? organizmu.

Jak go wykorzysta??

Przede wszystkim najpro?ciej - ugotowa? (oczywi?cie z zachowaniem wy?ej wymienionych zasad!). Gotowany kartofel pomo?e zwalczy? zaparcia - oczywi?cie jako cz??? zdrowej diety. Mo?na go je?? tak?e przy biegunce, bowiem skrobia zawarta w ziemniakach ?wietnie leczy t? przypad?o??, przyspiesza zdrowienie i zmniejsza cz?stotliwo?? odwiedzania toalety, a nawet pomaga przy wymiotach. Wed?ug bada?, jedzenie skrobii powodowa?o, ?e chorzy wracali do zdrowia o pó?tora dnia szybciej ni? wtedy, gdy brali tylko leki. Nawet zwyk?a sa?atka ziemniaczana mo?e pomóc - tym, którzy zmagaj? si? z paso?ytami przewodu pokarmowego. Wystarczy przez kilka dni codziennie je?? ugotowane ziemniaki z dodatkiem nierafinowanego oleju s?onecznikowego.

Czy wiesz, ?e wywar z gotowania ziemniaków, a nawet samych obierek (oczywi?cie wyszorowanych), pity regularnie rozpuszcza kamienie nerkowe. Kamienie te sk?adaj? si? przede wszystkim ze szczawianu wapnia. Dzia?anie wody ziemniaczanej polega na tym, ?e potas i magnez w niej zawarte eliminuj? wap?.

Czy cierpisz na nadkwasot?, zgag?, chor? w?trob?? Wypróbuj stary ludowy sposób. Szybko zetrzyj surowego ziemniaka, wyci?nij sok i od razu wypij dwie ?y?ki przed jedzeniem. Wystarczy dwa razy dziennie. Je?li m?cz? ci? wrzody ?o??dka, pij t? sam? mikstur? lecz z odrobin? miodu przez miesi?c. Zwi?ksz dawk? - przyjmuj pó? szklanki trzy razy dziennie.

A wiesz, ?e i z m?ki ziemniaczanej mo?na mie? po?ytek przy chorobach skóry? Zrób sobie k?piel. Do zimnej wody dodaj nie wi?cej ni? pó? kilo m?ki ziemniaczanej. Roztwór wlej do k?pieli (oczywi?cie bez ?adnych p?ynów "pianotwórczych') i relaksuj si?. Taka kuracja mo?e pomóc w ró?nego rodzaju wysypkach, podra?nieniach, a nawet w ?uszczycy.

Masz stare ziemniaki w piwnicy? Wykorzystaj je. Pokrojone lub starte na papk? pomog? na d?ugo goj?ce si? rany, p?kni?cia, owrzodzenia, oparzenia czy obrz?ki.

Kropelka dziegciu

Osoby cierpi?ce na zespó? jelita nadwra?liwego musz? uwa?a?. Dane pokazuj?, ?e u niektórych osób z t? przypad?o?ci? obserwowano czasowe zaostrzenie objawów po zjedzeniu ziemniaków. Ponadto - ten fakt mo?e by? zadziwiaj?cy, ale ziemniak jest jednym z tych pokarmów które powoduj? najwy?szy wzrost st??enia cukru we krwi. I to na poziomie 70-90% (je?li przyj??, ?e czysta glukoza podnosi to st??enie o 100%). Poczciwy ziemniak, jak wida? - ma swoje sekrety. Kiedy nast?pnym razem b?dziecie je?? je na obiad (oczywi?cie ugotowane tak, by zachowa? jak najwi?cej cennych sk?adników!), doce?cie to pospolite warzywo.