Jagody goji

Jagody gojiJagody goji dopiero od niedawna goszcz? na rynku europejskim - ich pojawienie si? zawdzi?czamy g?ównie mi?o?nikom zdrowej ?ywno?ci, którzy dostrzegli ogromny potencja? kryj?cy si? w tych czerwonych owocach. Mimo pocz?tkowego sceptycyzmu zachodnich odbiorców, bardzo szybko okaza?o si?, ?e ta orientalna ro?lina to nie tylko egzotyczna ciekawostka, ale prawdopodobnie najzdrowsze po?ywienie na ?wiecie.

Jagodami goji nazywamy owoce ro?liny nazywanej kolcowojem chi?skim lub tybeta?skim (Lycium chinensis). Krzew pochodzi z rejonów Azji o umiarkowanym klimacie. Znale?? mo?na go w Chinach, Japonii, Mongolii, Korei, na Tajwanie oraz w Tajlandii. Kolcowój mo?e osi?ga? wysoko?? nawet trzech metrów, ale same owoce nie s? du?e - ich d?ugo?? dochodzi zwykle do oko?o dwóch centymetrów. Do?? interesuj?cy jest sam proces ich zbioru, polegaj?cy na otrz?saniu krzewów nad roz?o?onymi pod nimi p?achtami - wynika to z faktu, ?e ?wie?a jagoda goji dotykana r?kami szybko czernieje w wyniku reakcji utleniania. Co jednak sprawia, ?e jest to tak po??dany i bardzo ceniony smako?yk?

Tradycyjna medycyna chi?ska bardzo szczegó?owo bada?a w?a?ciwo?ci i dzia?anie wielu zió? oraz substancji ro?linnych. Pierwsze wzmianki o tym, ?e jagody goji mog? by? najzdrowszym jedzeniem ?wiata pochodz? w?a?nie od chi?skich medyków i tybeta?skich mnichów. Co najwa?niejsze, nie jest to ani mit, ani egzotyczna legenda, gdy? wspó?czesna dietetyka potwierdza ten fakt naukowo. Wielu znanych i cenionych ekspertów od ?ywienia zachwyci?o si? tym egzotycznym owocem - g?ównie ze wzgl?du na ogromne ilo?ci wielu warto?ciowych sk?adników od?ywczych, witamin i minera?ów.

Jagody goji s? doskona?ym ?ród?em bia?ka i cennych aminokwasów - zawieraj? ich a? dziewi?tna?cie, z czego osiem to aminokwasy egzogenne. Oznacza to, ?e nie s? syntezowane w ludzkim organizmie i cz?owiek zmuszony jest szuka? ich w produktach od?ywczych. Owocami kolcowoju uzupe?nia? mo?na te? niedobory wielu pierwiastków ?ladowych, takich jak ?elazo, mied?, fosfor czy selen. Du?a zawarto?? substancji od?ywczych nie jest jeszcze powodem do tego, by nazywa? kolcowój najcenniejsz? ro?lin? na ?wiecie, jednak lista w?a?ciwo?ci czerwonych owoców na tym si? nie ko?czy. Aby zrozumie? jak warto?ciowe mo?e by? w??czenie ich do swojej diety, warto spojrze? tak?e na to, ?e wewn?trz niepozornej otoczki kryje si? ogromne bogactwo innych substancji, które reguluj? podstawowe funkcje organów wewn?trznych i zabezpieczaj? przed wieloma gro?nymi chorobami. W porównaniu z innymi owocami, jagody goji zawieraj? najwi?cej zeaksantyny, ß-karotenu, ryboflawiny i selenu. Jest to równie? niezwykle warto?ciowe ?ród?o ?elaza - dla porównania, ceniony z tego powodu szpinak zawiera tego pierwiastka trzykrotnie mniej. Znajdziemy tu tak?e ogromn? ilo?? witamin C i E oraz B1, B2 i B6. Jagoda goji mo?e by? doskona?ym suplementem diety i uzupe?ni? niedobory mineralne wynikaj?ce z ubogiej diety i cz?stego si?gania po fast foody. W sk?adzie znajdziemy tak?e b?onnik pokarmowy, polisacharydy, flawonoidy, lutein?, przeciwutleniacze a nawet zbawienny dla uk?adu immunologicznego german.

Szczególn? uwag? warto skupi? na antyoksydantach, które sprawiaj?, ?e ju? staro?ytni uwa?ali czerwone owoce kolcowoju za naturaln? substancj? pozwalaj?c? zachowa? m?odo?? i witalno??. Nie ma w tym nic dziwnego, gdy? antyutleniacze przeciwdzia?aj? destrukcyjnemu dzia?aniu wolnych rodników, które odpowiedzialne s? za destrukcyjne procesy starzenia. Jagody goji w znacz?cym stopniu wp?ywaj? na regeneracj? komórek ca?ego cia?a i chroni? DNA przed degradacj? oraz uszkodzeniami w wyniku dzia?ania toksyn. Z jagodami goji ?atwiej stawia? czo?a codziennym problemom, wspomóc swój organizm oraz zadba? o urod? - antyoksydanty to naturalny kosmetyk, który nie dopuszcza do przedwczesnego wyst?powania objawów starzenia i zm?czenia organizmu. Je?eli za? mowa o urodzie, to nie sposób nie wspomnie? o b?onniku pokarmowym. Jego dzia?anie na uk?ad trawienny znali ju? nasi staro?ytni przodkowie - wspó?cze?ni badacze zdobyt? przez nich wiedz? dodatkowo potwierdzili w laboratoriach. Jednak co ma wspólnego uk?ad pokarmowy z urod??

G?ównie to, ?e jagody goji s? doskona?ym suplementem diety odchudzaj?cej. B?onnik reguluje metabolizm i usprawnia prac? jelit. Jego najwi?ksz? zalet? jest jednak to, ?e p?czniej?c w jelitach powoduje uczucie syto?ci. Dzi?ki temu mniej zdyscyplinowane osoby mog? ?atwiej unikn?? podjadania mi?dzy posi?kami. Jagodami goji mo?na równie? uzupe?nia? diet? z my?l? o dobrej kondycji swojego organizmu. W pierwszej kolejno?ci warto wymieni? dwie substancje - zeaksantyn? i lutein?. Spo?ywanie tych cennych zwi?zków wspomaga nasze oczy i pozytywnie wp?ywa na ostro?? widzenia. Pozytywny wp?yw na delikatny zmys? wzroku jest szczególnie wa?ny dla osób starszych oraz tych, które z racji wykonywanej pracy lub hobby przez wiele godzin patrz? w ekran komputera. Jagody goji poprawiaj? tak?e pami?? i koncentracj?, ?agodz? stany depresyjne, po?rednio wzmacniaj? ko?ci i wspomagaj? dzia?anie stawów.

Wykazano równie? bardzo pozytywny wp?yw tych owoców na ci?nienie t?tnicze oraz st??enie cukru we krwi. Aktualnie prowadzone s? badania nad bioaktywnym kompleksem polisacharydowy LBP - substancj?, któr? w du?ych ilo?ciach zawiera kolcowój. Bardzo obiecuj?ce testy wykazuj?, ?e posiada on silne dzia?anie hamuj?ce rozwój raka ?o??dka, p?uc, piersi i wielu inny odmian z?o?liwych nowotworów. W?ród wszystkich chorób cywilizacyjnych w?a?nie zmiany nowotworowe budz? najwi?ksz? groz? u kobiet i m??czyzn - je?eli jagoda goji hamuje rozwój raka, to chyba ju? wystarczaj?cy powód do tego by przyzna? jej palm? pierwsze?stwa w kategorii najzdrowszych pokarmów na ?wiecie. Tradycyjna medycyna chi?ska i nauka XXI wieku potwierdzaj?, ?e trudno znale?? bardziej warto?ciowy owoc. To czy mo?na nazwa? go "najzdrowszym po?ywieniem na ?wiecie", pozostanie z pewno?ci? jeszcze kwesti? sporn?, ale mimo to jagody goji warto wypróbowa? i samemu przekona? si? o tym jak wp?ywaj? na organizm, zdrowie, urod? i samopoczucie.