Babka p?esznik

P?esznikBabka p?esznik z powodu swojego pochodzenia czasami nazywana bywa w Polsce babk? ?ródziemnomorsk?. Mimo tej nazwy, jej wyst?powanie nie ogranicza si? jedynie do obszaru Morza ?ródziemnego, gdy? ta cenna ro?lina ro?nie tak?e w Australii, Ameryce Po?udniowej, w Etiopii oraz w Gruzji, Azerbejd?anie i Armenii.

Niezwykle popularne ostatnio w?ród mi?o?ników zdrowego ?ywienia nasiona babki p?esznik, znale?? mo?na w elipsoidalnych owocach tej ro?liny. W ka?dym owocu znajduj? si? jedynie dwa ma?e nasionka, które swoim wygl?dem przypominaj? nieco ma?e pche?ki. Z tego powodu ro?lina ta nazywana bywa te? pchlic? lub pchlim nasieniem. Sk?d zainteresowanie tak niepozornymi ziarenkami?

W?a?ciwo?ci pchlicy

Znane s? one od bardzo dawna - medycyna ludowa do?? cz?sto korzysta?a ze zbawiennego wp?ywu tej ro?liny na wiele specyficznych dolegliwo?ci, w których te ma?e nasionka przynosi?y prawdziw? ulg?. Babka p?esznik jest doskona?ym remedium na m?cz?ce zaparcia i bardzo dobrym ?rodkiem u?atwiaj?cym defekacj?. Nasiona w jelitach dzia?aj? niczym ?o?ysko kulkowe w maszynie - u?atwiaj? przesuwanie si? tre?ci jelit i pozwalaj? na ?atwe usuni?cie wszelkich resztek zalegaj?cych w uk?adzie pokarmowym. Bardzo wa?n? w?a?ciwo?ci? babki p?esznik jest te? jej zbawienne dzia?anie na flor? jelitow?, bez której cz?owiek nie mo?e nawet marzy? o zdrowym od?ywianiu i prawid?owym przyswajaniu cennych sk?adników od?ywczych z pokarmu. Jednak to nie koniec pozytywnych wp?ywów na uk?ad jelitowy. Wiele chorób cywilizacyjnych zwi?zanych jest w?a?nie z t? cz??ci? organizmu - mówimy tu g?ównie o chorobie wrzodowej, zespole jelita dra?liwego oraz wszelkiego rodzaju podra?nieniach przewodu pokarmowego. Te dolegliwo?ci bardzo cz?sto wywo?ane s? z?? diet? oraz stresem, którego coraz trudniej unika? w dynamicznych czasach XXI wieku. Na szcz??cie objawy tych schorze? mo?na ?agodzi? - babka p?esznik wykazuje takie w?a?ciwo?ci, dzi?ki udowodnionemu dzia?aniu przeciwzapalnemu. Nasiona pchlicy mo?na stosowa? tak?e os?onowo. Polecane s? g?ównie osobom, które spo?ywaj? swoje posi?ki w po?piechu i nie mog? oby? si? bez codziennej kawy. Dla wielu osób niezwykle cenn? wiadomo?ci? b?dzie fakt, ?e ziarna babki p?esznik przynosz? ulg? tak?e przy hemoroidach - spo?ywanie ziaren tej ro?liny pozwoli nie tylko zmniejszy? nieprzyjemne krwotoki, ale tak?e znacz?co zmniejszy? bóle i sw?dzenia.

Dietetyka

Niepozorne nasiona maj? tak?e znaczenie dietetyczne. Ogromna ilo?? b?onnika znajduj?ca si? w ziarnach pchlicy przypadnie do gustu g?ównie osobom, które zmagaj? si? ze zbyt du?? ilo?ci? t?uszczyku. Babka p?esznik jest wymarzonym suplementem w przypadku stosowania diety odchudzaj?cej. B?onnik zawarty w ziarenkach w znacznym stopniu przyspiesza metabolizm, zmniejsza wch?anianie t?uszczów z pokarmów oraz pomaga zahamowa? apetyt. B?onnik wywo?uje uczucie syto?ci, dzi?ki czemu ka?dy kto raczy si? babk? p?esznik ma mniejsz? sk?onno?? do podjadania mi?dzy posi?kami.

B?onnik ma tak?e inne, bardzo wa?ne w dzisiejszych czasach dzia?anie. Wspó?czesny cz?owiek obawia si? wielu chorób - jedn? z nich jest niew?tpliwie cukrzyca. Zagro?enie t? chorob? wzrasta wraz z wiekiem, wi?c zadbanie o prawid?owy poziom cukru we krwi jest rzecz? niezwykle istotn? dla osób, które przekroczy?y ju? trzydziesty rok ?ycia. Babka p?esznik to jeden z najlepszych sposobów na to by zagwarantowa? sobie skuteczn? profilaktyk? w tej dziedzinie. Spo?ywanie nasion bardzo pozytywnie wp?ywa na uk?ad pokarmowy, ale jak pokazuje praktyka, ziarna babki p?esznik mog? mie? tak?e zbawienne dzia?anie na skór?. Napary wykonywane z pchlego ziela to doskona?y ?rodek na wiele nieprzyjemnych i do?? cz?sto spotykanych problemów dermatologicznych. Pozytywny wp?yw ok?adów z tej substancji zauwa?ono w przypadku osób cierpi?cych na ?uszczyc? czy atopowe zapalenie skóry. Równie? tr?dzik ró?owaty nie ma wi?kszych szans w zetkni?ciu z t? niezwyk?? ro?lin?. Dla wielu pa? ogromnym problemem s? mniej powa?ne zaburzenia dermatologiczne - czasami zwyczajna sucho?? skóry bywa powodem zmartwie? i dyskomfortu. Tutaj równie? pomo?e babka p?esznik - jej naturalne dzia?anie nawil?aj?ce oraz od?ywiaj?ce porównywalne jest do skuteczno?ci wielu drogich kosmetyków. To doskona?y przyk?ad na to, ?e naturalne substancje pozwalaj? radzi? sobie z wieloma problemami - nie tylko tymi zwi?zanymi ze zdrowiem, ale tak?e tymi dotycz?cymi urody.

Dzia?ania przeciwnowotworowe

Najciekawsz? w?a?ciwo?ci? babki p?esznik mo?e by? jednak jej dzia?anie przeciwnowotworowe. Naukowcy z ogromn? ciekawo?ci? badaj? te nasiona pod k?tem profilaktyki i hamowania rozwoju komórek rakowych. G?ównym czynnikiem, który odpowiada za to dzia?anie s? glikozydy flawonoidowe. W?a?nie te substancje, w po??czeniu ze wspomnianym ju? b?onnikiem mog? zapobiega? powstawaniu problemów z nowotworami - g?ównie tymi dotycz?cymi jelita grubego, ale antyrakowe dzia?anie babki p?esznik nie ogranicza si? tylko do rejonu uk?adu pokarmowego. Jak wykazuj? profesjonalne badania, flawonoidy przyjmowane wraz z nasionami pozytywnie wp?ywaj? na proces neutralizacji i hamowania rozwoju tak?e nowotworów nerek, z?o?liwych zmian skórnych oraz raka piersi, budz?cego ogromny strach w?ród wielu kobiet.

P?esznik a ci??a

Warto tutaj zaznaczy?, ?e babka p?esznik jest ca?kowicie bezpieczna dla pa? spodziewaj?cych si? dziecka i nie warto z nich w tym czasie rezygnowa? - ich dzia?anie pozwoli ograniczy? nieprzyjemne zaparcia, które zwykle towarzysz? ci??y. Czy s? jakie? przeciwwskazania w stosowaniu tego niezwyk?ego ?rodka? Dla wi?kszo?ci osób jest to suplement ca?kowicie bezpieczny, ale warto zrezygnowa? z pchlego ziela podczas niedro?no?ci jelit, silnych bólów brzucha i skurczów jelit. Dodatkowo nie warto przyjmowa? babki p?esznik razem z lekami stosowanymi doustnie - jej wp?yw mo?e w znacznym stopniu ograniczy? wch?anianie farmaceutyków, wi?c profilaktycznie lepiej zachowa? co najmniej godzinny odst?p mi?dzy za?yciem leków i nasion. Babka p?esznik nie jest tak?e zalecana w przypadku gdy kto? zmuszony jest do wykonania zabiegu wziernikowania jelita grubego. Poza tymi szczególnymi przypadkami, nasiona babki p?esznik mo?na przyjmowa? bez przeszkód.