?urawina

?urawina?urawina mo?e przynie?? nam ulg? w zapaleniu p?cherza moczowego, chorobach uk?adu oddechowego, kamieniach nerkowych, raku, czy chorobach serca. Wykazuje równie? dzia?anie prewencyjne w chorobach ?o??dka, cukrzycy, a nawet chorobach dzi?se? spowodowanych nadmiern? ilo?ci? p?ytki naz?bnej. Fitochemikalia, które s? obecne w ro?linie, pomagaj? zapobiega? szerokiemu spektrum problemów zdrowotnych.

Czerwone owoce ?urawiny charakteryzuj? si? wszechstronnymi w?a?ciwo?ciami, co sprawia, ?e s? nie tylko cennym dodatkiem do codziennej diety, ale tak?e u?ywane s? jako sk?adników niektórych farmaceutyków. Zawieraj? ogromn? ilo?? antyoksydantów - w porównaniu do innych warzyw i owoców takich jak np. broku?, szpinak, jab?ko - które s? znane z mo?liwo?ci neutralizacji wolnych rodników, stymulowania do lepszej pracy uk?adu odporno?ciowego i szeregu innych dzia?a?.

Warto?ci od?ywcze ?urawiny

?urawina jest bogata w antyoksydanty, witamin? C i kwas salicylowy. Szklanka soku z ?urawiny to jedynie 45 kcal, co sprawia, ?e jest ona doskona?ym napojem równie? dla osób na diecie. W 100 g soku ?urawinowego a? 87 g b?dzie stanowi? woda. Na pozosta?e 13 g sk?adaj? si? proteiny i w?glowodany, a tak?e minera?y i witaminy. W?ród nich znajduj? si?:

 • wap?,
 • magnez,
 • ?elazo,
 • fosfor,
 • sód,
 • potas,
 • cynk,
 • tiamina,
 • ryboflawina,
 • niacyna,
 • witamina B6,
 • witamina E,
 • i witamina K.

Przeciwko infekcjom uk?adu moczowego

Infekcje uk?adu moczowego maj? zwi?zek ze zwi?kszon? ilo?ci? mikroorganizmów, które wykraczaj? poza normalny poziom. Mog? one rozwin?? swoj? dzia?alno?? na p?cherz i powodowa? zapalenie p?cherza moczowego, prowadzi? do chorób nerek i prostaty. Badania wykaza?y, ?e ?urawina zawiera proantocyjanidyny, które wykazuj? w?a?ciwo?ci anty-przylegaj?ce, dzi?ki czemu uniemo?liwiaj? one ??czenie si? bakterii z komórkami i ich osiadanie na ?cianach p?cherza. Substancja ta nie pozwala na ich dalsze rozmna?anie i pomaga je usuwa? przy oddawaniu moczu.

Naukowcy dowiedli, ?e regularne picie soku z ?urawiny zapobiega infekcjom uk?adu moczowego u kobiet w ?rednim wieku i ci??arnych. Przyjmowanie soku z tych owoców wykazuje dzia?anie pomocnicze w leczeniu pacjentów cierpi?cych na inne dolegliwo?ci od strony uk?adu moczowego. Zmniejsza równie? ryzyko wyst?pienia infekcji u kobiet, które poddane zosta?y operacji ginekologicznej. Badania wykazuj?, ?e ?urawina mo?e tak?e zmniejszy? ryzyko wyst?pienia problemów z uk?adem moczowym u dzieci. Warto jednak wiedzie?, ?e nie jest ona skutecznym samodzielnym lekarstwem w przypadku obecnych ju? dolegliwo?ci od strony p?cherza.

Przeciwko guzom

W?a?ciwo?ci antyguzowe ?urawiny s? zwi?zane z obecno?ci? w owocach polifenoli. Badania wykaza?y, ?e regularne spo?ywanie tego produktu hamuje rozwój i rozprzestrzenienie si? raka p?uc, piersi, prostaty, okr??nicy i wielu innych. W owocach znajdziemy du?e ilo?ci kwasu salicylowego, który zmniejsza obrz?ki, przeciwdzia?a zakrzepom krwi i eliminuje guzy.

Wspomaga uk?ad sercowo-naczyniowy

Wprowadzenie do diety ?urawiny mo?e obni?y? ryzyko pojawienia si? przypad?o?ci od strony serca. Pomaga równie? zachowa? je w dobrej kondycji. Flawonoidy obecne w owocach przeciwdzia?aj? mia?d?ycy. Jest ona chorob?, która powoduje osadzanie t?uszczu i wapnia na ?cianach naczy?, co mo?e prowadzi? do ich zw??ania. Ograniczona mo?liwo?? dystrybucji krwi - a wraz z ni? równie? tlenu - do innych cz??ci cia?a mo?e przyczyni? si? do gro?nych dla naszego zdrowia sytuacji, w tym zawa?u serca i udaru. Flawonoidy obni?aj? mo?liwo?ci utleniania LDL i stymuluj? do pracy p?ytki krwi.

W trosce o zdrowie z?bów

Najnowsze badania wskazuj?, ?e ?urawina mo?e równie? zapobiega? pojawieniu si? ubytkom w z?bach. Za lepsze zdrowie naszych z?bów odpowiedzialne s? proantocyjanidyny, które zapobiegaj? szkodliwym bakteriom tworzy? niepo??dane ubytki. Zak?ócaj? one produkcj? kwasu w jamie ustnej i zwi?kszaj? ochron? przeciwko chorobom oko?oz?bowym poprzez ograniczenie rozrostu p?ytki naz?bnej. Regularne spo?ywanie ?urawiny wraz z odpowiedni? piel?gnacj? jamy ustnej pozwoli ma cieszy? si? zdrowymi i mocnymi z?bami. Warto jednak uwa?a? na owoce dost?pne w sklepach. Te z dodatkiem cukru nie b?d? mia?y pozytywnego wp?ywu ani na nasze z?by, ani zdrowie ca?ego organizmu.

Bez chorób uk?adu oddechowego

?urawina pomaga zak?óci? rozwój i rozprzestrzenianie szczepów bakterii Haemophilus influenza, które s? cz?st? przyczyn? infekcji uk?adu oddechowego i ucha u dzieci.

Zapobiega nowotworom

Wspomniane ju? wcze?niej proantocyjanidyny zak?ócaj? rozwój wielu komórek nowotworowych. Badania wskazuj?, ?e pokarmy bogate we flawonoidy odgrywaj? bardzo wa?n? rol? w diecie antyrakowej i zapobieganiu ?mierci z powodu zachorowania na nowotwór. Czerwone owoce zawieraj? antykancerogenne sk?adniki, które uniemo?liwiaj? rozwój komórek rakowych. Maj? one szczególny wp?yw zw?aszcza na te zwi?zane z rakiem prostaty i okr??nicy. Wed?ug badaczy proantocyjanidyny mog? nawet zapobiec rozwini?ciu si? guza, gdy ten znajduje si? dopiero w komórkach krwi. Substancja zapobiega równie? podzia?owi komórek raka piersi.

Mocniejsze z?by i ko?ci

Czerwone owoce s? naturalnym ?ród?em wapnia, który wzmacnia nasze ko?ci. Ich spo?ywanie jest wa?ne dla osób w ka?dym wieku. Dzi?ki nim zapobiegniemy wczesnemu pojawieniu si? osteoporozy i zadbamy o mocne z?by.

Pomaga w leczeniu wrzodów ?o??dka

Pojawienie si? wrzodów ?o??dka jest spowodowane obecno?ci? w organizmie bakterii Helicobacter pylori lub H. pylori. Mikroorganizmy atakuj? chronion? ?cian? ?o??dka i dwunastnicy, która jest pocz?tkow? cz??ci? jelita. Mo?e to doprowadzi? do dalszego zaogniania si? ?luzówki ?o??dka. Produkty bogate we flawonoidy, antyocjany, proantocyjanidy takie, jak jab?ka, ?urawina, czosnek, redukuj? mo?liwo?? wyst?pienia dolegliwo?ci od strony ?o??dka - w tym wrzodów ?o??dka - zak?ócaj?c rozwój baketii H. pylori. Wyniki bada? przeprowadzonych na grupie pacjentów z wrzodami pokazuj? jednoznacznie, ?e leczenie osób spo?ywaj?cych regularnie ?urawin? jest a? w 50% bardziej skuteczne.

Dla urody i sprawno?ci

Naukowcy z USDA wskazuj?, ?e fitochemikalia i antyoksydanty obecne w ?urawinie odgrywaj? znacz?c? rol? dla ochrony organizmu przed problemami i dolegliwo?ciami zwi?zanymi z post?puj?cym wiekiem. Czerwone owoce maj? szereg w?a?ciwo?ci, które zapobiegaj? zniszczeniom wywo?ywanym przez niestabilne cz?steczki wolnych rodników, które odpowiadaj? m.in. za gorsz? pami??, koordynacj?, czy przedwczesne starzenie.

Dzi?ki regularnemu spo?ywaniu soku z ?urawiny lub owoców w postaci surowej i suszonej mo?emy zauwa?y? równie? stopniow? utrat? wagi. Zawarte w ro?linie kwasy organiczne maj? dzia?anie emulguj?ce na depozyty t?uszczu zawarte w naszym ciele. Je?li zale?y Wam na utracie kilku kilogramów, to w??czenie ?urawiny do swojej diety b?dzie z pewno?ci? dobrym pomys?em.

?urawina to - mo?na powiedzie? - rodzaj super-jedzenia, które doskonale wp?ywa na kondycj? i zdrowie ca?ego organizmu. Wprowadzenie do swojego codziennego jad?ospisu tego produktu wzbogaci nasz organizm o mnóstwo antyoksydantów, które b?d? pozytywnie wp?ywa? na nasze cia?o od zewn?trz i od ?rodka.