Aronia

AroniaAronia jest jednym z najch?tniej wybieranych owoców, w du?ej mierze ze wzgl?du na swoje cenne w?a?ciwo?ci. Jest to niemal doskona?y produkt pochodz?cy z Polski, który nie tylko wzmacnia organizm, ale dostarcza do niego wiele cennych sk?adników. Zatem czym dok?adnie jest ten owoc? Jakie s? jego g?ówne w?a?ciwo?ci i gdzie jest on stosowany?

Sok z aronii dla ka?dego

Sok z aronii charakteryzuje si? pi?knym kolorem ciemnej, g??bokiej czerwieni. W?a?ciwo?ci zdrowotne tego owocu s? nie do przecenienia. Jest to antidotum mi?dzy innymi na choroby cywilizacyjne takie jak: nadci?nienie, mia?d?yc?, a tak?e nowotwory i schorzenia oczu. Przygotowuje si? go z jagód aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa). Jest to krzew, któremu spodoba? si? europejski klimat. Wspomniany krzew wspaniale ro?nie, jak równie? owocuje w Polsce. Zdecydowanie jeste?my potentatem w uprawie tych owoców. Wczesn? jesieni? owoce tego krzewu nadaj? si? do zbioru.

Pochodz?cy z Ameryki Pó?nocnej owoc nale?y do tej samej rodziny, co jarz?bina. Sprowadzenie aronii do Europy zawdzi?czamy s?ynnemu rosyjskiemu sadownikowi Miczurinowi. Wyhodowa? on rozmaite, nowe gatunki ro?lin i badacz mia? zap?dy do diametralnego przekszta?cania przyrody. Za aroni? jednak europejczycy powinni mu by? wdzi?czni. Owoce s? bogate w sk?adniki, które pomagaj? obroni? si? przed ró?nymi chorobami cywilizacyjnymi.

Dlaczego owoce aronii s? ciemne?

Antocyjany to barwniki znajduj?ce si? w ciemnych owocach. Zawarte s? mi?dzy innymi w aronii, jak równie? czarnych jagodach, czarnych porzeczkach oraz je?ynach, malinach, czy te? ?urawinach lub wi?niach. S? bardzo cenne, poniewa? wp?ywaj? na wzmocnienie naszej odporno?ci, a tak?e na zachowanie urody. Antocyjany równie? niweluj? stres oksydacyjny, który jest bardzo szkodliwy dla naszego organizmu i niestety przyspiesza procesy starzenia skóry.

Warto pi? sok z aronii i je?? jej owoce, poniewa? jest to jeden z najzdrowszych owoców na ?wiecie. Nie gromadzi metali ci??kich, a tak?e pestycydów lub herbicydów. Sk?ada si? w znacznej wi?kszo?ci z tanin, które s? dobre dla zdrowia. Wspomniane substancje decyduj? o cierpkim oraz wyrazistym smaku. Ponadto owoc zawiera witamin? C, jak równie? witaminy z grupy B: B2 i B6, a tak?e witaminy PP, E oraz karoten (okre?lany prowitamin? A). Oprócz witamin, owoc posiada tak?e liczne mikroelementy takie jak: pektyny, kobalt i jod, a tak?e bor, mied?, jak równie? mangan, molibden oraz b?onnik.

Prozdrowotne w?a?ciwo?ci aronii

Owoce aronii zawieraj? tak zwane polifenole, które zaliczane s? do zwi?zków mog?cych ingerowa? w procesy kancerogenne we wczesnych ich etapach. Tym samym picie soku z aronii lub te? jej spo?ywanie w surowej postaci mo?e przyczyni? si? nie tylko do zmniejszenia ryzyka wyst?pienia nowotworu, ale tak?e we wczesnym jego etapie mo?na zahamowa? jego rozwój.

Aronia tak?e posiada bardzo istotny wp?yw na ró?ne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jak wykazuj? najnowsze badania, wspomniane wcze?niej polifenole wykazuj?  zdolno?? do ochrony oraz regeneracji komórek ?ródb?onka. Przyczyniaj? si? równie? do poprawy ich funkcjonowania. W du?ym stopniu tak?e zapobiegaj? zlepianiu si? p?ytek krwi.

Aroni? bardzo cz?sto stosuje si? tak?e w celu zapobieganiu cukrzycy. Etiologia cukrzycy bezpo?rednio zwi?zana jest przede wszystkim z upo?ledzon? produkcj? insuliny lub te? niewra?liwo?ci? komórek na ten hormon. Skutkuje to zaburzeniem w?a?ciwego poziomu glukozy we krwi pacjenta. Dlatego przeciwcukrzycowy potencja? owocu mo?e wynika? w du?ej mierze ze zmniejszenia aktywno?ci maltazy oraz sacharazy w ?luzówce jelita cienkiego. Jednak niewykluczone s? równie? inne mechanizmy, takie jak stymulacja wychwytu glukozy, jak równie? zwi?kszanie wydzielania insuliny, a tak?e redukcja stresu oksydacyjnego. Jak wynika z najnowszych bada?, spo?ywanie przez trzy miesi?ce soku z aronii przez pacjentów z insulinoniezale?n? cukrzyc?, znacz?co przyczyni?o si? do redukcji st??enia glukozy na czczo.

Aronia jest tak?e doskonale redukuje nasze ci?nienie i jest bardzo dobra na nasze oczy. Bioflawonoidy pochodz?ce z aronii to przede wszystkim rutyna oraz antocyjany. Wspomniane zwi?zki dzia?aj? korzystnie na naczynia krwiono?ne. Wzmacniaj? je oraz uelastyczniaj?, a tak?e uszczelniaj? ich ?ciany, jak równie? reguluj? przepuszczalno??. Bioflawonoidy z aronii przyczyniaj? si? równie? do znacznego obni?enia ci?nienia t?tniczego krwi. Poprawiaj? tak?e prac? najdrobniejszych naczynek krwiono?nych, na przyk?ad tych znajduj?cych si? w oku oraz wokó? mieszków w?osowych. Opó?niaj? tym samym post?powanie najbardziej niebezpiecznych chorób oczu, mi?dzy innymi jaskry i za?my, a tak?e degeneracji plamki ?ó?tej na siatkówce, okre?lanej jako AMD. Antocyjany ponadto regeneruj? rodopsyn?, czyli barwnik zlokalizowany na siatkówce, wp?ywaj?cy na jako?? widzenia.

Zastosowanie popularnej aronii

Jest to doskona?e rozwi?zanie dla ka?dego, poniewa? jak ju? wcze?niej wspomniano ten owoc posiada wiele ró?norodnych sk?adników od?ywczych, które doskonale wp?ywaj? na nasz organizm. Taki sok zaleca si? pi? tak?e ma?ym dzieciom, aby ju? od najm?odszych lat wzmacnia? ich odporno??.

Jednak z aronii mo?na przyrz?dzi? równie? inne rzeczy, ni? tylko sok. Niestety wiele osób si? na to nie decyduje, poniewa? owoce jak ju? wcze?niej wspomniano maj? cierpki smak. Istnieje bardzo dobra metoda, za pomoc? której mo?na pozby? si? tej goryczki w owocach. Warto tak? aroni? wsadzi? do zamra?alnika na oko?o 48 godzin. Tym samym owoce utrac? swoj? cierpko?? i b?d? mog?y zosta? wykorzystane jako dodatek do wielu potraw. Zdecydowanie najpro?ciej jest przygotowa? suszon? aroni?, która zim? b?dzie doskona?ym sk?adnikiem, który z powodzeniem mo?na dodawa? mi?dzy innymi do herbaty. Jednak?e z takich owoców, które nie posiadaj? ju? gorzkiego smaku mo?na tak?e wykona? ró?nego rodzaju d?emy oraz galaretki, a tak?e konfitur? do mi?s. Wiele osób dodaje tak?e tak? aroni? do ciast. Z pewno?ci? b?dzie to bardzo smaczny dodatek do wielu potraw, który nie tylko wzbogaci ich smak, ale jednocze?nie wzmocni nasz? odporno??.

W trosce o swoje zdrowie, nale?y przede wszystkim przestrzega? odpowiedniej diety. To co spo?ywamy na co dzie? jest bardzo istotne dla naszego organizmu, cho? wiele osób wci?? nie zdaje sobie z tego sprawy. Dostarczanie odpowiednich sk?adników, witamin oraz minera?ów do naszego organizmu tak?e wzmacnia nasz? odporno?? i sprawia, i? nie b?dziemy znajdowa? si? w grupie ryzyka osób, którym gro?? mi?dzy innymi choroby cywilizacyjne. Warto pi? przyk?adowo sok z aronii lub te? spo?ywa? ten owoc w ca?o?ci. Jest to bogate ?ród?o wielu witamin oraz minera?ów, dzi?ki którym z pewno?ci? b?dziemy cieszy? si? doskona?ym zdrowiem przez d?ugie lata.