Tajemnicza moc bak?a?ana - smacznego warzywa leczniczego

Bak?a?anBak?a?an. Ro?lina chyba ju? powszechnie znana ka?demu obywatelowi przeci?tnego spo?ecze?stwa. Warzywo niby zwyk?e, ale jednak ma co? tajemniczego w sobie, co przyci?ga do niego ludzi.

Bak?a?an - niejedno ma imi?

Bak?a?an jest wyj?tkowo interesuj?cym warzywem m. in. ze wzgl?du na fakt, ?e posiada wiele nazw. Jego prawid?owa, gatunkowa nazwa to psianka pod?u?na, ale mo?na spotka? si? z innymi okre?leniami, np.: jajko krzewiaste czy te? gruszka mi?osna. Swoj? drog? zadziwiaj?ce, dlaczego akurat gruszka, skoro gruszki nijak nie przypomina. Tego nie wiadomo. Indie, Egipt czy Arabia to w?a?nie tereny, z których pochodzi bak?a?an. Pierwsze informacje, jakie pojawi?y si? na temat krzewiastego jajka pochodz? ju? z V wieku p. n.e. Powszechnie twierdzi si?, ?e do Europy przyby?y wraz z muzu?manami, którzy osiedlili si? na terenach Hiszpanii w VII w. Uprawiane s? g?ównie w strefach tropikalnych na ca?ym ?wiecie, natomiast, je?li chodzi o kraje znajduj?ce si? w strefach umiarkowanych, ch?odniejszych - uprawiane s? g?ównie w szklarniach. Co ciekawe, warzywa te mog? by? zbierane ju? 6 miesi?cy po pierwszych zasiewach!

Jak? odmian? wybra??

Wybieraj?c bak?a?an, warto wiedzie?, ?e istnieje wiele grup odmian tego warzywa. Pierwsza z nich to giganteum, która posiada kulisto - owalne, ciemnofioletowe owoce. Kolejna - oblongatum, w której owoce maj? ró?y kolor skórki, a ich kszta?t jest pod?u?ny. Jeszcze inna - ovigerum, która zawiera owoce o ?redniej wielko?ci, ró?nej barwie i jajowatym kszta?cie. Ponadto istniej? bak?a?any pr??kowane (odmiana Listada de Gandia), nakrapiane - tzw. tajskie bak?a?any, które mog? by? ?ó?te albo zielone. Dosy? cz?sto wspomina si? o bak?a?anach, które swoim wygl?dem przypominaj? g?sie jajka (odmiana Dourga).

Bogactwo bak?a?ana

Powszechnie twierdzi si?, ?e mi?osna gruszka w Europie rozpowszechni?a si? dzi?ki W?ochom, którzy uznali to warzywo jako ekskluzywny smako?yk, na który nie ka?dy mo?e sobie pozwoli?. Czy by? warzywem cennym? Z pewno?ci?. Zreszt? dalej nim jest. Ze wzgl?du na swoje warto?ci od?ywcze i minera?y. Jego najwi?ksz? zalet? jest chyba niskokaloryczno??, bowiem w 100 g mie?ci si? tylko 20 kcal. A? w 90 % sk?ada si? z wody! Jest równie? dobrym ?ród?em b?onnika. W bak?a?anie najwi?cej jest witaminy C, która zabija bakterie powoduj?ce próchnic? oraz wzmacnia dzi?s?a i z?by. Nast?pnie tiaminy - odpowiedzialnej m. in. za przyspieszenie gojenia si? ran. Oprócz tego, bak?a?an jest bogaty w witaminy takie jak: A, E,K, B6, które odpowiadaj? za: integralno?? b?on komórkowych, utrzymanie prawid?owego stanu skóry, w?osów i paznokci. Dodatkowo korzystnie wp?ywaj? na prawid?ow? wydolno?? mi??ni oraz w?a?ciw? krzepliwo?? krwi. Bak?a?an zawiera równie? kwas foliowy, który odpowiedzialny jest za regulacj? odpowiedniego funkcjonowania komórek oraz ich wzrostu. Pobudza proces powstawania krwinek czerwonych. Pozytywnie wp?ywa na nasz mózg i ca?y uk?ad nerwowy.

Bak?a?anie, z czym ci? zje???

Bak?a?an jest o tyle "elastycznym" warzywem, ?e mo?na go zje?? praktycznie ze wszystkim. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e nie mo?e by? jedzony na surowo, poniewa? zawiera silnie toksyczny zwi?zek, zwany solanin?, która przestaje by? szkodliwa po odpowiedniej obróbce termicznej. Przed jego obróbk? nie nale?y zapomina?, ?e to warzywo jest nieco gorzkawe, wi?c przed jego spo?yciem dobrze jest go pokroi?, a nast?pnie posypa? sol?, która zabija ow? gorycz. Bak?a?an idealnie komponuje si? z ró?nymi sosami, np. pomidorowymi, warzywnymi. Ze wzgl?du na swój ma?o wyra?ny smak, warto ??czy? go z produktami o wyrazistym smaku, a je?li chodzi o przyprawy, to dobrze jest doda? do niego takie zio?a jak: bazylia, tymianek czy oregano. Z racji tego, ?e lato i czas grillowania zbli?aj? si? wielkimi krokami, naszego bak?a?ana, posypanego zio?ami i granulowanym czosnkiem mo?emy równie? piec na grillu. Alternatyw? mo?e by? piekarnik, ale tam nale?y ju? warzywo zawin?? w aluminiow? foli?. Jednak najprostszym i najszybszym sposobem na przygotowanie bak?a?ana jest - usma?enie. Warzywo kroimy w plastry, solimy go i zostawiamy na ok. 10 min, aby sól zadzia?a?a i poch?on??a gorycz. Nast?pnie ods?czamy i posypujemy pieprzem. Sma?ymy na rozgrzanym oleju a? do momentu, kiedy bak?a?an zarumieni si? z obu stron.

Najlepsze bak?a?any

Powszechnie uwa?a si?, ?e najlepsze bak?a?any serwowane s? w: Indiach, Gruzji czy krajach arabskich. Czy musimy a? tak daleko jecha?, aby skosztowa? idealnie przyrz?dzonego bak?a?ana? Otó? nie. Fioletowego warzywa mo?emy skosztowa? tak?e w basenie Morza ?ródziemnego.