Sza?wia lekarska - ro?lina przyprawowa i lecznicza

Sza?wia lekarskaSza?wia lekarska wywodzi si?, z rejonu Morza ?ródziemnego (Grecji, W?och, Jugos?awii) jednak rozsia?a, si? i wyst?puje te? w innych miejscach. Sza?wia hodowana jest w wielu krajach jako ro?lina przyprawowa, lecznicza i ozdobna - jej zielono-srebrne li?cie oraz fioletowo niebieskie kwiaty s? atrakcyjne i przyci?gaj? wzrok. Sza?wia jako ro?lina ozdobna mo?e by? wysadzana na rabaty, podwy?szone grz?dki na zio?a i skalniaki - ciekawy wygl?d ro?liny podkre?li charakter ogrodu.

Ro?lina znana by?a ju? w czasach staro?ytno?ci, jej lecznicze w?a?ciwo?ci wykorzystywane by?y w Grecji i Rzymie. Sza?wia stosowana by?a na uk?szenia w??a, choroby w?troby, utrat? pami?ci i padaczk?. W staro?ytno?ci sza?wi? uwa?ano za ro?lin? magiczn? i afrodyzjak - Arabscy uczeni s?dzili, ?e spo?ywanie tej magicznej ro?liny przed?u?a ?ycie. Sza?wia lekarska znana i stosowana jest w medycynie ludowej, li?cie sza?wii stanowi? przypraw? u?ywan? w kuchni.

Lecznicze w?a?ciwo?ci sza?wii doceniane s? te? wspó?cze?nie. Li?cie sza?wii lekarskiej wchodz? w sk?ad wielu preparatów, wykorzystywana jest w kosmetyce i w kuchni. Surowiec zielarski stanowi? li?cie sza?wii - suszone i szczelnie zamkni?te mog? by? przechowywane oko?o 3 lat. Proces suszenia li?ci nasila smak sza?wii dlatego nale?y u?ywa? jej z umiarem przyprawiaj?c potrawy - zbyt du?a ilo?? nadaje nieprzyjemny gorzki smak.

Sza?wia lekarska, jako ro?lina przyprawowa i lecznicza, posiada szerokie zastosowanie w zio?olecznictwie, kuchni i kosmetyce. Szerokie zastosowanie sza?wii sprawia, ?e ro?lina znajdzie zastosowanie w ka?dym domu i ogrodzie. W poni?szym artykule przedstawiamy niektóre z jej zastosowa?.

  • Napar z sza?wii poprawia prac? uk?adu trawiennego - sza?wia obni?a poziom cukru we krwi. Herbata z sza?wii polecana jest przy problemach ?o??dkowych, gazach i biegunce.
  • Napar z li?ci sza?wii stosowany jest przy nadmiernym poceniu, chorobach skóry (wysypki, owrzodzenia, trudno goj?ce si? rany), przy owrzodzeniach ?ylakowatych nóg. K?piele z dodatkiem naparu z sza?wii ?agodz? zmiany reumatyczne i zmiany skórne.
  • Sza?wia posiada dzia?anie bakteriobójcze - napar z sza?wii stosowany jest w stanach zapalnych jamy ustnej, anginie, aftach.
  • Sza?wia polecana jest do irygacji pochwy w stanach zapalnych i up?awach - napar posiada dzia?anie antygrzybiczne i bakteriobójcze.
  • Herbata z sza?wii dzia?a koj?co w stanach przem?czenia, wyczerpania i depresji.
  • Sza?wia stosowana jest przy przezi?bieniu - napar z sza?wii ?agodzi kaszel i dzia?a bakteriobójczo.
  • Napar z sza?wii stosowany jest przy zapaleniu piersi - napar powoduje zmniejszenie laktacji, za?ywany w okresie menopauzy zmniejsza i ?agodzi dolegliwo?ci zwi?zane z klimakterium.
  • Suszone li?cie sza?wii stosowane s? w kuchni jako przyprawa do: sa?atek mi?snych, farszu, deserów, ciast, ryb, da? z kapusty i grochu - sza?wia jest cz?sto stosowana w kuchni w?oskiej, która charakteryzuje si? du?? ilo?ci? zio?owych przypraw.
  • Olejek eteryczny z sza?wii u?ywany jest w kosmetyce - sza?wia jest cz?stym sk?adnikiem past do z?bów, kremów do stóp i szamponów do w?osów.

Ponadto jej atrakcyjny wygl?d sprawia, ?e cz?sto jest uprawiana w ogródkach przydomowych. Herbatka z sza?wii posiada dzia?anie relaksuj?ce i uspokajaj?ce, ?agodzi dolegliwo?ci zwi?zane z przezi?bieniem, angin? i stanami zapalnymi jamy ustnej.