Piwo - w?a?ciwo?ci lecznicze i od?ywcze. Kaloryczno?? - ile kalorii ma piwo?

PiwoPiwo - orze?wiaj?cy napój z nut? goryczki znany by? ju? w 4000 roku p. n.e. Pocz?tkowo wytwarzany by? przez kultur? Sumerów, którzy przyrz?dzali go z orkiszu. Piwo ewoluowa?o na przestrzeni tysi?cy lat. Na ka?dym etapie swojego rozwoju cieszy?o podniebienia smakoszy gustuj?cych w niezbyt wysokoprocentowych trunkach. Dzi? trudno wyobrazi? sobie bez niego mecz pi?ki no?nej ogl?dany w towarzystwie kolegów, letnie grillowanie na dzia?ce czy upalne popo?udnie sp?dzane nad wod?.

Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e piwo na sta?e wpisa?o si? nie tylko w polsk? kultur?. Napój ten jest bowiem szeroko rozpowszechniony w innych krajach Europy. Zyska? tak?e ogromn? popularno?? w Ameryce Pó?nocnej. I chocia? w spo?ecze?stwie nadal kr??y mit mówi?cy o tym, ?e piwo wp?ywa niekorzystnie na zdrowie, podnosz?c ci?nienie krwi i powoduj?c oty?o??, przekonujemy, ?e teorie te mo?na ?mia?o w?o?y? mi?dzy bajki. Badania naukowców z ca?ego ?wiata dowodz?, ?e trunek spo?ywany w umiarkowanej ilo?ci, wbrew kr???cym opiniom, wykazuje bardzo pozytywny wp?yw na nasze zdrowie i wspomaga prac? wielu narz?dów.

Piwo na serce

Z pewno?ci? niejednokrotnie spotkali?cie si? z opini? wskazuj?c? na zbawienny wp?yw wina na uk?ad kr??enia. Je?li zdecydowanie preferujecie z?ocisty trunek, mamy dobr? wiadomo??. Piwo równie? jest prawdziwym sprzymierze?cem dla Waszego serca. Spo?ycie oko?o 500 ml trunku dziennie zmniejsza ryzyko wyst?pienia zawa?u nawet do 40%. Badania prowadzone przez American Heart Association dowodz?, ?e piwo podnosi poziom cholesterolu HDL i jednocze?nie obni?a st??enie we krwi frakcji LDL, zapobiegaj?c odk?adaniu si? jego z?ogów w t?tnicach i naczyniach. Dzi?ki temu z?ocisty napój doskonale chroni przed mia?d?yc?. Co wa?ne, substancje zawarte w piwie zapobiegaj? te? powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwiono?nych.

Piwo na prac? mózgu

Piwo zadba równie? o drugi, bardzo wa?ny narz?d, czyli o mózg. Zawarte w trunku niewielkie ilo?ci alkoholu rozszerzaj? naczynia krwiono?ne i powoduj? szybsze i sprawniejsze kr??enie krwi. W ten sposób komórki nerwowe s? lepiej od?ywione i znacznie szybciej nast?puje przekazywanie mi?dzy nimi impulsów nerwowych. W rezultacie umiarkowane ilo?ci piwa zwi?kszaj? pami?? i poprawiaj? koncentracj?, czego dowodz? badania prowadzone dla Consciousness and Cognition. Grupa m??czyzn, która wypi?a szklank? trunku przed przyst?pienia do rozwi?zywania zagadek logicznych osi?gn??a o wiele lepsze rezultaty ni? ich konkurenci, którzy przed testem wypili szklank? wody. Warto pami?ta? tak?e o tym, ?e piwo, a w zasadzie zawarte w nim antyoksydanty, w?ród których przoduje ksantohumol skutecznie niweluj? ryzyko wyst?pienia choroby Alzhaimera i Parkinsona. Substancje te blokuj? odk?adanie si? w naczyniach mózgowych tak zwanych blaszek amyloidowych. Naukowcy z Lanzhou przekonuj?, ?e umiarkowane picie piwa pozwala cieszy? si? doskona?? sprawno?ci? umys?ow? i zapobiega ot?pieniu nawet w podesz?ym wieku.

Piwo na nerki

O pozytywnym wp?ywie piwa na uk?ad moczowy z pewno?ci? s?yszeli?cie niejednokrotnie. W?a?ciwo?ci moczop?dne chmielu sprawiaj?, ?e trunek ten znakomicie oczyszcza nerki i p?cherz moczowy. Jest szczególne polecany osobom cierpi?cym na stany zapalne obu tych narz?dów. Wyp?ukuj?c bakterie, przeciwdzia?a ich namna?aniu si?, dzi?ki czemu wspomaga kuracj? i pomaga szybciej wróci? do zdrowia. Nie zapominajcie te? o tym, ?e filtracja nerek wyp?ukuje odk?adaj?ce si? w nich z?ogi szczawianów oraz zwi?zków wapnia chroni?c w ten sposób przed kamic? nerkow?. Piwo reguluje tak?e odczyn pH moczu. Badania prowadzone przez fi?skich naukowców jednoznacznie pokazuj?, ?e u osób, które spo?ywaj? dziennie butelk? trunku, o 40% rzadziej diagnozuje si? kamienie wyst?puj?ce w uk?adzie moczowym. Piwo spowalniaj?c wyp?ukiwania wapnia z ko?ci chroni tak?e przed osteoporoz?.

Piwo na wzrok

Piwo pozwala te? d?u?ej cieszy? si? dobrym wzrokiem. Zawarte w nim zwi?zki antyoksydacyjne eliminuj? wolne rodniki odpowiedzialnie za powstawanie wielu schorze?, w tym równie? tych powoduj?cych os?abienie wzroku. Pomagaj? przede wszystkim w walce z jaskr?, zapobiegaj?c zjawisku m?tnienia rogówki. Szczególnie pozytywny wp?yw na oczy wykazuje piwo typu lager lub stout. Kanadyjscy naukowcy zwracaj? jednak uwag? na to, ?e w tym przypadku najwa?niejszy jest umiar. O ile jedna butelka piwa skutecznie poprawia jako?? widzenia, o tyle wypijanie ponad 1500 ml trunku dziennie mo?e przynie?? rezultat odwrotny do zamierzonego.

Piwo na skór?

Kolejna informacja spodoba si? przede wszystkim kobietom. Otó?… Piwo doskonale wp?ywa na kondycj? skóry. Zawarte w nim polifenole redukuj? ilo?? wolnych rodników, co sprawia, ?e opó?niaj? procesy starzenia si? komórek. W efekcie skóra jest bardziej j?drna i odpowiednio nawodniona. Piwo ogranicza te? tworzenie si? zmarszczek, szczególnie tych wokó? oczu, nosa i ust. Co wi?cej, trunek ten jest prawdziwym bogactwem witamin z grupy B, które zapobiegaj? zarówno nadmiernemu przet?uszczaniu si? cery, jak i jej niekontrolowanemu przesuszeniu. Gwarantuj? te? doskona?? pigmentacj? skóry, pozwalaj?c cieszy? si? pi?kn?, równomiern? opalenizn?. Mikroelementy zawarte w piwie przyspieszaj? tak?e regeneracj? komórek, dzi?ki czemu skóra zachowuje m?ody wygl?d.

Piwo w walce z nowotworem

Z pewno?ci? wi?kszo?? osób nie wie, ?e piwo jest te? doskona?? broni? w walce z nowotworami. A wszystko przez zawarty w nim, wspomniany ju? ksantohumol uwa?any za jeden z najsilniej dzia?aj?cych antyoksydantów. Jego skuteczno?? jest czterokrotnie wy?sza ni? efektywno?? popularnej witaminy C. Ten niezwyk?y zwi?zek chemiczny nale??cy do grupy flawonoidów wykazuje w?a?ciwo?ci bakteriobójcze, grzybobójcze i antywirusowe. Zabija wolne rodniki i przeciwdzia?aj?c uszkodzeniom komórek, nie dopuszcza do rozwoju procesów kancerogennych. Ksantohumol zawarty w szyszkach chmielu aktywuje ponadto uwalnianie enzymów Fazy 2, które chroni? organizm przed rozwijaniem si? komórek rakowych. Na chwil? obecn?, badania naukowe udowadniaj?, ?e zwi?zek ten redukuj?c nadmierne wydzielanie progesteronu oraz testosteronu chroni przed nowotworami piersi oraz prostaty. Wspomaga tak?e terapi? czerniaka, czyli z?o?liwego nowotworu skóry.

Piwo na bezsenno??

Piwo mo?e by? ponadto skutecznym lekarstwem dla osób cierpi?cych na bezsenno??. Wspomaga uwalnianie w mózgu dopaminy - substancji, która u?atwia zasypianie i odpowiada za spokojny, regeneruj?cy sen. Zwi?zek ten jest tak?e bezcenny dla odpr??enia i zrelaksowania si? po ci??kim, stresuj?cym dniu. Naukowcy przekonuj?, ?e do jej uwolnienia wystarczy tylko jedna ?y?ka sto?owa trunku. Warto te? pami?ta? o tym, ?e z?oty napój zawiera równie? lactoflavin oraz kwas nikotynowy, które skutecznie poprawiaj? jako?? snu. Co wi?cej, zaledwie 500 ml piwa doskonale ?agodzi stres i zapobiega napadom l?kowym oraz chroni przed rozwojem depresji.

Ile kalorii ma piwo?

Niestety piwo jest napojem wysokokalorycznym. Na jego kaloryczno?? ma wp?yw i zawarty w nim alkohol (1g alkoholu to oko?o 7 kcal) i zawarte w nim w?glowodany (maltoza) oraz aminokwasy. 500ml piwa to ?rednio oko?o 300 kcal, czyli bardzo du?o. Piwo posiada indeks glikemiczny oko?o 110, czyli poziom cukru we krwi po wypiciu piwa ro?nie nawet szybciej ni? po spo?yciu czystej glukozy. Jest ono zatem napojem tucz?cym.

Reasumuj?c: Picie piwa ma pozytywny wp?yw na organizm, pod warunkiem, ?e jest spo?ywane w niewielkich ilo?ciach (maksymalnie 500ml).