Orzechy brazylijskie - w?a?ciwo?ci, kalorie, selen

Orzechy brazylijskieOrzechy brazylijskie - bogate ?ywieniowo ?ród?o selenu

Wiele cennych ro?lin wzbogacaj?cych zdrow? diet? pochodzi z po?udniowoameryka?skich lasów tropikalnych. Warto z nich korzysta?, poniewa? ró?norodno?? sk?adników stosowanych w posi?kach sprawia, ?e zawieraj? one mnóstwo warto?ciowych minera?ów, witamin i innych substancji aktywnych.

Z tego rejonu ?wiata pochodz? tak?e orzechy brazylijskie, które stanowi? szczególnie bogate ?ród?o selenu w zdrowej diecie. Rosn? one na ogromnych drzewach, które ?yj? nawet kilkaset lat. Pojedynczy owoc zawiera kilkana?cie pestek - orzeszków zabezpieczonych oddzielnymi skorupkami. W kraju spotka? mo?emy zarówno ju? wy?uskane orzechy brazylijskie, jak i zamkni?te jeszcze w skorupach.

Te egzotyczne bakalie zawieraj? znaczn? ilo?? bia?ka oraz t?uszczów jedno- i wielonienasyconych. Mimo du?ej zawarto?ci kalorii - oko?o 650 kcal w 100 g orzechów - przysmak ten wspomaga odchudzanie, poniewa? powoduje uczucie syto?ci i dostarcza organizmowi wiele korzystnych substancji poprawiaj?cych przemian? materii. Zawarte w nim kwasy t?uszczowe: oleopalmitynowy i oleinowy, korzystnie wp?ywaj? na proporcje frakcji cholesterolu. Dieta obfituj?ca w te orzeszki zwi?ksza poziom korzystnego HDL, natomiast zmniejsza poziom z?ego LDL.

Orzechy brazylijskie s? tak warto?ciowym ?ród?em selenu, ?e nie nale?y ich spo?ywa? wi?cej, ni? 3-4 sztuki dziennie, aby unikn?? przedawkowania. Przy regularnej konsumpcji tych orzeszków, dieta wzbogacona zostanie tak?e w inne sk?adniki mineralne, takie jak mied?, mangan, magnez, ?elazo, wap?, fosfor i cynk. Orzeszki dostarcz? tak?e liczne witaminy z grupy B, witamin? E i kwas foliowy.

Nie?uskane orzechy brazylijskie mo?na bez problemu przechowywa? przez kilka miesi?cy. Po wy?uskaniu nale?y je magazynowa? w lodówce, zabezpieczone foli? i bez dost?pu powietrza, aby unikn?? zje?czenia delikatnych t?uszczów wielonienasyconych. Rzadko spotyka si? alergi? na te bakalie, ale osoby uczulone na inne typy orzechów powinny zachowa? ostro?no??. Dieta bezglutenowa pozwala na ich spo?ywanie.

Urozmaicone i zdrowe od?ywianie powinno uwzgl?dnia? orzechy brazylijskie. Dostarczaj? one konsumentom licznych witamin, minera?ów i przyjaznych t?uszczów. Te pyszne bakalie to idealny suplement diety dla osób z wi?kszym zapotrzebowaniem na selen lub z jego niedoborem.