Oliwa - zdrowy t?uszcz

Oliwa z oliwekOliwa z oliwek

O wiecznie zielonym drzewie oliwnym mówi si? ju? od najstarszych czasów zarówno w mitach jak i legendach. Oliw? u?ywa si? zarówno w gastronomi jak i co raz wi?ksze zastosowania odnosi w kosmetyce.

Oliwa z oliwek bogata jest w fosfor, potas i ?elazo, a tak?e witaminy z grupy B, prowitamin? A oraz witamin? C i E. Stosowana na skór? dzia?a nawil?aj?co jak i ochronnie.

Oliwa z oliwek ma lekk?, aczkolwiek t?ustaw?, antybakteryjn? konsystencj?. Jej w?a?ciwo?ci sprawiaj?, ?e nie podra?nia skóry, a wr?cz ?agodzi jej sucho?? i drobne podra?nienia. Jest to znakomity olejek naturalny, który mo?emy zastosowa? w piel?gnacji skóry twarzy i cia?a, a nawet w?osów i paznokci. Musimy pami?ta?, aby wybiera? dobry gatunek oliwy, najlepiej taki z pierwszego t?oczenia.

Oliw? z oliwek mo?emy bezpo?rednio na?o?y? na twarz, szczególnie przydatna b?dzie dla cery bardzo suchej. Mo?emy równie? doda? par? kropel oliwy do ulubionego kremu lub maseczki, jej w?a?ciwo?ci wzbogac? si? o jej od?ywcze dzia?anie.

Zanim umyjemy w?osy mo?emy na?o?y? w?asn? maseczk?. Lekko podgrzejemy pó? szklanki oliwy z sokiem ze ?wie?o wyci?ni?tej po?owy cytryny i wmasowujemy we w?osy. Czekamy oko?o 10-15 minut i myjemy w?osy szamponem. Taka mieszanka nawil?y, od?ywi i nab?yszczy w?osy. Ale uwaga, w?osy mog? wydawa? si? t?uste po umyciu. Specyfik pomo?e te? je?li borykamy si? z rozdwojonymi ko?cówkami. Zwalcza tak?e ?upie?. Inny rodzaj maseczki do w?osów z u?yciem oliwy to mieszanka ?ó?tka z dwiema ?y?kami oliwy - doskonale wzmacnia i od?ywia w?osy.

Czy dieta, w której pojawia si? t?uszcz, mo?e by? jednocze?nie diet? zdrow?? Specjali?ci od zdrowego ?ywienia wiedz? doskonale, ?e zdrowa dieta nie musi wcale rezygnowa? z obecno?ci t?uszczu.

Wystarczy tylko tak wybra? t?uszcze, by by?y one mo?liwie jak najbardziej przyjazne dla cz?owieka. Rezygnacja z t?uszczów pochodzenia zwierz?cego i zast?pienie ich t?uszczami ro?linnymi to pierwszy krok w stron? sukcesu. Te osoby, których dieta zacznie bazowa? na takich t?uszczach, jak oliwa, z ca?? pewno?ci? odnios? wiele korzy?ci.

Dlaczego w?a?nie oliwa jej polecana? Znana i ceniona ju? od kilku tysi?cy lat, wyj?tkowo popularna w kuchni w rejonie ?ródziemnomorskim, ma wyj?tkowe w?a?ciwo?ci. Oliwa sprawia, ?e nasze sa?atki staj? si? smaczniejsze, pozwala nam te? cieszy? si? smakiem sma?onych potraw. Wp?ywa jednocze?nie na nasze zdrowie. Od dawna wiadomo, ?e oliwa jest t?uszczem, dzi?ki któremu nasza dieta staje si? znacznie bardziej warto?ciowa.

Z powodzeniem mo?e by? stosowana jako dodatek do gotowania przez te osoby, które troszcz? si? o sw? sylwetk?, mog? te? po ni? si?ga? ci, dla których warto?ci? najwa?niejsz? jest zdrowie. To bardzo zdrowy t?uszcz, który pomaga utrzymywa? nam poziom cholesterolu na odpowiednim poziomie. Oliwa sprawia jednocze?nie, ?e nasza dieta pozwala nam chroni? serce oraz uk?ad krwiono?ny. Nie brak dowodów na to, ?e ci, którzy po taki t?uszcz si?gaj?, s? bardziej odporni na proces starzenia si?, maj? te? mniej problemów ze zdrowiem. Je?li zatem chcemy zachowa? dobr? form?, powinni?my w por? zamieni? zwierz?ce t?uszcze smaczn? oliw?. Nic na tym nie stracimy, a mo?emy bardzo wiele zyska?.