Niezwyk?a ?urawina - dlaczego warto po ni? si?ga??

?urawinaCho? cieszy si? w Polsce coraz wi?ksz? popularno?ci?, nie ka?dy jest w stanie doceni? jej w?a?ciwo?ci i korzystny wp?yw na ludzkie zdrowie. A przecie? ?urawina to wyj?tkowy dar natury, dzi?ki któremu nasza dieta stanie si? jeszcze bardziej warto?ciowa. Co warto wiedzie? na temat leczniczych w?a?ciwo?ci ?urawiny?

?urawina i jej lecznicze w?a?ciwo?ci

?urawina od wieków znana jest ze swych w?a?ciwo?ci prozdrowotnych. Zawdzi?cza je du?ej zawarto?ci witamin, soli mineralnych, pektyn, kwasów organicznych czy karonetoidów. ?urawinowy ekstrakt przydaje si? w leczeniu infekcji dróg moczowych oraz w zapobieganiu infekcji p?cherza moczowego. To dlatego, gdy? zwi?zki obecne w jej owocach wyp?ukuj? z dróg moczowych bakterie E. coli- sprawc? tych?e infekcji. Równie? spo?ywanie ?urawiny przyczyni? si? mo?e do zredukowania opuchni?? i wyzbycia si? nadmiaru wody z organizmu. Spo?ywanie owoców ?urawiny zapobiega tworzeniu si? kamieni nerkowych oraz wp?ywa na redukcj? chorób dzi?se?. Regularne picie soku z ?urawiny wp?ywa korzystnie na ca?y nasz organizm. Dostarcza mu witamin C, A, B1 czy B2. Wp?ywa dobroczynnie na uk?ad krwiono?ny i chroni przed chorobami nowotworowymi.

?urawina to ro?lina, która ze wzgl?du na swe w?a?ciwo?ci prozdrowotne powinna na co dzie? go?ci? w naszej kuchni. Jest znakomitym dodatkiem do wypieków, przyrz?dzi? z niej mo?na sok czy wspania??, a zarazem zdrow? konfitur?.

Dla kogo dieta z dodatkiem ?urawiny b?dzie najlepszym rozwi?zaniem?

Dieta, w której ?urawina b?dzie si? pojawia? regularnie, mo?e pomóc wielu osobom walcz?cym z ró?nego rodzaju przypad?o?ciami. Wiadomo, ?e owoc ten mo?e zapewni? nam wi?ksz? ochron? przed mia?d?yc?, a powstaj?cy z ?urawiny sok jest jednym z najskuteczniejszych leków stosowanych w walce ze stanami zapalnymi dróg moczowych. Ze wzgl?du na zawarto?? silnych przeciwutleniaczy, owoce ?urawiny s? wa?nym sk?adnikiem diety antynowotworowej. Wykazano ju?, ?e owoce te mog? minimalizowa? ryzyko wyst?pienia raka piersi w przypadku kobiet, z kolei panom zapewniaj? wi?ksz? ochron? przed rakiem prostaty. Po ?urawin? warto te? si?ga? ze wzgl?du na ochron? dzi?se? przed szkodliwym dzia?aniem bakterii, które staj? si? przyczyn? powa?nych problemów ze zdrowiem jamy ustnej.

Jak mo?na wykorzysta? ?urawin??

?urawina to nie tylko zdrowy, ale i wyj?tkowo oryginalny dodatek do wielu potraw. O tym, w jaki sposób mo?emy wykorzysta? j? we w?asnej kuchni, informuj? nas coraz liczniejsze i coraz ciekawsze przepisy na dania, w których pojawia si? ten niezwyk?y owoc. Co z nich wynika? ?urawin? z powodzeniem mo?emy wykorzysta? jako oryginalny dodatek do potraw mi?snych lub do sma?onych serów. Kurczak w sosie ?urawinowym, piecze? z ?urawin? lub oscypek podawany z konfitur? z tego owocu - oto najpopularniejsze przepisy, z jakimi mo?emy si? dzi? spotka?. ?urawin? mo?na te? wykorzystywa? jako dodatek do wielu sa?atek oraz domowych ciasteczek. ?wie?a lub suszona ?urawina staje si? z kolei zdrow? przek?sk?, po któr? z pewno?ci? warto si?ga? ze wzgl?du na jej wyj?tkowe w?a?ciwo?ci.

Niepozorna ?urawina to moc witamin i minera?ów, które maj? wyj?tkowy wp?yw na nasz organizm. Dieta, w której ?urawina b?dzie si? pojawia? do?? cz?sto, zapewni nam skuteczn? ochron? przed gro?nymi wirusami i bakteriami. Wi?ksza ochrona przed rakiem, zdrowe drogi moczowe oraz silny uk?ad odporno?ciowy - oto korzy?ci, na jakie mog? liczy? wszyscy mi?o?nicy ?urawiny.