MiódStosowany od tysi?cy lat, lecz nie doceniany... nie zast?piony podczas chorób sezonowych:

  • ból gard?a,
  • grypa,
  • przezi?bienie.

To tylko niektóre z zastosowa? tego naturalnego produktu spo?ywczego.

Istnieje wiele gatunków miodu. Wyró?niamy go w zale?no?ci z jakiego surowca powsta?: Nektarowe; O kwiatowym aromacie, posiadaj?ce z?ocist? barw?. Spadziowe i mieszane; Jego charakterystyczn? cech? jest wyj?tkowy smak i aromat, maj? zazwyczaj ciemn? barw?. Bez wzgl?du na jego pochodzenie, ka?dy posiada w?a?ciwo?ci lecznicze. A co najwa?niejsze s? ?atwo przyswajalne przez organizm. Choroby serca Stosowany dla tej dolegliwo?ci przede wszystkim przez wzgl?d na spor? zawarto?? prostych cukrów; fruktozy i glukozy. Obni?a ci?nienie t?tnicze krwi, polepsza kr??enie, zwi?ksza wydolno?? mi??nia sercowego oraz rozszerza naczynia wie?cowe serca. Stosowany jako ?rodek wspomagaj?cy leczenie chorób kr??enia.

W pocz?tkowych fazach tego schorzenia, mo?e by? samodzielnym lekarstwem. Systematycznie stosowany wspomaga ust?pienie bólów serca, napi?cia nerwowego i zm?czenia. Miód a spokój Niweluje skutki napi?cia nerwowego i dzia?a ?agodnie nasennie. Ma równie? lecznicze w?a?ciwo?ci w walce z niektórymi zaburzeniami psychicznymi. Dobrze wp?ywa na prace uk?adu nerwowego, wspomaga odbudow? si? psychicznych organizmu oraz poprawia intensywno?? pracy naszego umys?u. Dlatego je?li nasze ?ycie jest pe?ne stresu, jeste?my zm?czeni lub przepracowani, nie bójmy si? po niego si?ga?.

Palisz papierosy? Nadu?ywasz alkoholu? Pijesz du?o kawy?

Tym bardziej powiniene? po niego si?gn??, pomo?e on oczy?ci? twój organizm z toksyn oraz os?abi ich dzia?anie. Choroby wewn?trzne Miód jest dobrym ?rodkiem w walce z zapaleniem jelita cienkiego i nie?ytach jelit. Wspomaga równie? poprawne funkcjonowanie w?troby oraz dróg ?ó?ciowych. Tak?e w przypadku chorób uk?adu moczowego ten naturalny lek, b?dzie niezwykle pomocny. Naturalny kosmetyk Posiada dzia?anie przeciwzapalne i od?ywiaj?ce dla wysuszonych skór. Dodatkowo ?agodzi podra?nienia, wyg?adza skór? i rozja?nia j?. Dzi?ki temu kosmetykowi, nasza skóra stanie si? bardziej spr??ysta, elastyczna i lepiej od?ywiona.

Inne produkty pszczele w medycynie

Chyba ka?dy wie, sk?d bierze si? miód, ale nie ka?dy wie, jakie jest jego indywidualne zastosowanie i w?a?ciwo?ci, a tym bardziej, mniej znane s? inne produkty wytwarzane przez pszczo?y. Medycyna alternatywna, w wi?kszo?ci przypadków pogardzana przez lekarzy cieszy si? du?ym zainteresowaniem i jest cz?sto stosowana w warunkach domowych przed wizyt? u lekarza. W niektórych dolegliwo?ciach metody naszych przodków przynosz? doskona?e rezultaty, eliminuj?c leki farmakologiczne. Przyk?adem medycyny niekonwencjonalnej jest apiterapia, czyli leczenie produktami pszczelimi.

Do produktów pszczelich docenianych i stosowanych zaliczamy:

  • mleczko pszczele,
  • propolis,
  • miód,
  • py?ki kwiatowe,
  • pierzga,
  • jad pszczeli.

Produkty pszczele stosowane s? mi?dzy innymi w leczeniu chorób uk?adu kr??enia, uk?adu pokarmowego, zaburze? przemiany materii, chorób reumatycznych i alergicznych. Zawarte w miodach acetylocholina i potas maj? dobroczynny wp?yw na serce. Kupowany najcz??ciej w Polsce miód lipowy ma dzia?anie antybakteryjne, w niektórych przypadkach zwalcza bakterie lepiej ni? antybiotyk. Jad pszczeli jest niezast?piony w leczeniu blizn pooperacyjnych. Warto leczy? si? w?a?nie w taki naturalny sposób. Wówczas dostarczamy do organizmu witaminy w ich naturalnej formie czyli w takiej, w której s? najlepiej przyswajalne przez cz?owieka. Prawid?owo przechowywany przez ponad 20 lat nie traci swoich w?a?ciwo?ci.