Ziele angielskie

Ziele angielskieZ pewno?ci? ziele angielskie jest jedn? z przypraw najpowszechniej wykorzystywanych w polskich domach. Wszyscy dodajemy je do zup, w?dlin, marynat i sosów, dok?adnie tak, jak zawsze czyni?y to nasze mamy. Zdarza si?, ?e owa przyprawa u?wietnia sw? obecno?ci? tak?e likiery czy desery. Doceniamy j? g?ównie ze wzgl?du na ciekawy i charakterystyczny aromat, okazuje si? jednak, i? rzeczona ro?lina rodem z Ameryki ?rodkowej posiada w?a?ciwo?ci, których wi?kszo?? z nas by si? nie spodziewa?a.

Malutka bomba witaminowa

Jak bardzo wa?ne dla ludzkiego organizmu s? witaminy oraz pozosta?e warto?ciowe elementy, które mo?na znale?? w po?ywieniu - wiemy wszyscy. Ziele angielskie posiada wyj?tkow? ilo?? kluczowych witamin: A, B, C oraz D, dzi?ki czemu regularne dodawanie jej do potraw mo?e w znacz?cym stopniu pomóc nam zrealizowa? w stu procentach dzienne zapotrzebowanie. Ponadto bardzo wa?ny jest zawarty w rzeczonej przyprawie eugenol - silny przeciwutleniacz, czyli substancja spowalniaj?ca proces starzenia si? oraz hamuj?ca rozwój wielu powa?nych chorób, takich jak cukrzyca, nadci?nienie t?tnicze, a nawet nowotwory. Je?li dodamy do tego, i? ziele angielskie ma w?a?ciwo?ci antybakteryjne, przeciwbólowe oraz przeciwwirusowe - okazuje si?, ?e skrywa naprawd? wiele jak na tak niewielk? rzecz.

Pi?kna skóra i w?osy

W zwi?zku z w?a?ciwo?ciami antybakteryjnymi oraz zawieraniu przeciwutleniaczy, ziele angielskie powinno by? przypraw? szczególnie interesuj?c? dla ka?dego, komu zale?y na pi?knie wygl?daj?cej skórze. Wspomniane substancje pomagaj? bowiem zapobiega? wszelakim infekcjom skórnym oraz nadmiernej potliwo?ci. Nie bez znaczenie jest tak?e fakt, ?e znacz?ca poprawa kr??enia krwi, na któr? wp?ywa spo?ywanie ziela angielskiego, równie? przyczynia si? to generalnego wygl?du skóry. Skóra bowiem, gdy jest dobrze ukrwiona prezentuje si? zdrowiej i charakteryzuje naturalnym blaskiem.

Równie? m??czy?ni powinni doceni? lecznicze w?a?ciwo?ci przyprawy, o której mowa, szczególnie je?li maj? problemy z ?ysieniem. Ziele angielskie pomaga na wypadanie w?osów, poniewa? sprawia, ?e ukrwienie skóry g?owy jest lepsze. Na dodatek posiada bardzo istotny dla mocnej budowy korzenia w?osów selen oraz inne minera?y.

Naturalny lek przeciwbólowy

Leki przeciwbólowe s? najcz??ciej stosowanymi przez ludzi farmaceutykami na ?wiecie. Nie trzeba jednak zawsze decydowa? si? na po?kni?cie tabletki, gdy mamy do czynienia z silnym bólem. Ziele angielskie mo?e pomóc w walce z nim, na przyk?ad w przypadku bólu z?ba zanim udamy si? do dentysty. Równie? zastosowany miejscowo olejek z ziela angielskiego skutecznie zwalcza bóle w mi??niach i stawach. Mo?liwe jest zastosowanie ziela angielskiego w ten sposób, ?e bierze si? do ust kilka (od trzech do pi?ciu) kuleczek, rozgryza i po?yka. Dzi?ki temu mo?na sobie poradzi? z przeró?nymi rodzajami uci??liwego bólu, który jest zwi?zany z napi?ciem mi??ni g?adkich, w tym z bólem ?o??dka oraz wyj?tkowo niezno?nymi bólami miesi?czkowymi.

By serce dzia?a?o sprawnie

Jedn? z g?ównych przyczyn zgonów s? schorzenia zwi?zane z sercem, jest to bowiem organ, który ci??ko pracuje przez ca?e nasze ?ycie. Dlatego im wcze?niej zaczniemy o nie dba?, tym lepiej i d?u?ej b?dzie nam s?u?y?o. Tutaj z pomoc? tak?e przybywa ziele angielskie. Zastosowanie go do profilaktyki chorób serca wynika z potasu, który jest w nim zawarty. Ów pierwiastek chroni serce, wyra?nie zmniejszaj?c ryzyko wyst?pienia zawa?u mi??nia sercowego lub udaru mózgu. Jest tak ze wzgl?du na to, ?e potas zwi?ksza przep?yw krwi do serca i dzia?a rozszerzaj?co na naczynia krwiono?ne - ma wi?c dobroczynny wp?yw na ci?nienie t?tnicze oraz prawid?ow? prac? serca.

Po ziele angielskie do apteki

W zwi?zku z tym, i? ziele angielskie w?a?ciwo?ci ma tak szerokie, nie powinno by? dla nikogo dziwne, ?e musia? pr?dzej czy pó?niej zainteresowa? si? nim przemys? farmaceutyczny. W aptece bez wi?kszego problemu znajdziemy wyci?gi i olejki z owej przyprawy, które stosuje si? w przypadku problemów z trawieniem. Dzia?anie specyfików w obr?bie przewodu pokarmowego jest rozkurczowe oraz odka?aj?ce, ponadto hamuj? one procesy fermentacyjne w jelitach. W?a?nie dlatego dzi?ki przyprawie, jak? jest ziele angielskie w ?atwy i, co wa?ne, naturalny sposób mo?emy poradzi? sobie z niestrawno?ci? oraz skutecznie przeciwdzia?a? uci??liwym zaparciom.

Mo?liwe jest tak?e wykonanie naparu z roztartych owoców ziela angielskiego, który pomo?e zwalczy? objawy przezi?bienia i grypy. Taki napar bardzo dobrze pomaga poradzi? sobie z uporczywym kaszlem, a ponadto odka?a jam? ustn? oraz gard?o. Nale?y pami?ta? równie?, ?e regularne spo?ywanie ziela angielskiego wp?ywa pozytywnie na uk?ad odporno?ciowy, z uwagi na posiadane przez nie przeciwutleniacze oraz witaminy.