Glistnik jaskó?cze zieleZapewne niewielu z nas s?ysza?o nazw? glistnik jaskó?cze ziele. Jest to jednak ro?lina pospolita na ca?ym terytorium naszego kraju. Ziele to ro?nie w lasach, nad brzegiem rzek, a nawet przy drogach. Nazwa ro?liny wi??e si? z ludow? tradycj?, wedle której kwitnie ona od przylotu do odlotu jaskó?ek. Dawniej wierzono w lecznicze dzia?anie glistnika. To w?a?nie w starodawnych ksi?gach zielarskich mo?na znale?? inne nazwy glistnika np. ziele Marii, krwawe ziele czy li?cie Pana Boga. Niestety, obecnie ro?lin? t? traktuje si? jako bezwarto?ciowy i truj?cy chwast.

I w tym miejscu warto zaznaczy?, i? sok z glistnika faktycznie jest truj?cy, jednak nale?ycie zastosowany mo?e nam pomóc upora? si? z wieloma dolegliwo?ciami takimi jak: reumatyzm, migrena czy zmiany skórne. Pomaga równie? pozby? si? wody z organizmu z racji tego, i? ma moczop?dne w?a?ciwo?ci. Przeanalizujmy dok?adnie, jakie problemy zdrowotne mo?emy zwalczy? dzi?ki glistnikowi oraz jak to ziele bezpiecznie spo?ywa?.

Sk?ad glistnika

Glistnik to przede wszystkim ?ród?o cennych alkaloidów. W ro?linie znajduje si? ich a? osiemna?cie. Stanowi? one po??czenie soli z kwasami - chelidonowym, jab?kowym, cytrynowym i bursztynowym. Oprócz tego w glistniku mieszcz? si? m. in. glikogen, witamina C, cholina, flawonoidy czy olejki eteryczne.

Kurzajki i brodawki

Glistnik jaskó?czy ma dzia?anie przeciwwirusowe, antygrzybiczne oraz bakteriobójcze. Dzi?ki tym w?a?ciwo?ciom, mo?emy za pomoc? ziela glistnika wyleczy? wiele przypad?o?ci dermatologicznych takich jak: p?cherze, brodawki, pryszcze, grzybic? czy kurzajki. Wystarczy, ?e z?amiemy ?odyg? glistnika i sokiem b?dziemy nacierali chore miejsce. Zabieg ten nale?y przeprowadza? mo?liwie jak najcz??ciej. Ju? po kilku dniach kurzajki znikn?.

Bóle menstruacyjne

Glistnik jaskó?czy dzia?a rozkurczowo na mi??nie g?adkie, które reguluj? prac? m. in. dróg rodnych. Dlatego te?, je?eli twoim problemem s? bolesne miesi?czki mo?esz przygotowa? sobie wywar z glistnika. Wystarczy pó? ?y?ki suszonego ziela zala? letni? wod? i zagotowa?. Do "herbatki" mo?esz doda? mi?t? b?d? rumianek w celu wzbogacenia smaku. Nast?pnie odced? wywar na sicie, ostud? i pij po jednej ?y?ce trzy razy dziennie.

Chore oczy

Kilkadziesi?t lat temu ziele to wykorzystywane by?o przez lekarzy do leczenia katarakty czyli za?my. Dzisiaj takich metod si? ju? nie stosuje, jednak glistnik mo?e pomóc w innych schorzeniach okulistycznych np. zm?tnieniu rogówki b?d? odklejeniu si? siatkówki. Jak zastosowa? ziele w takich sytuacjach? Nale?y umy? li?? glistnika i rozetrze? go kciukiem i palcem wskazuj?cym. Nast?pnie zamknij oczy i posmaruj powieki sokiem, otrzymanym po roztarciu ro?liny.

Toksyny

Od wieków glistnik stosuje si? do leczenia przypad?o?ci zwi?zanych z w?trob? oraz woreczkiem ?ó?ciowym. Glistnik wykazuje lecznicze dzia?anie je?eli chodzi o niestrawno??, kamienie ?ó?ciowe oraz zapalenie w?troby. Co wi?cej, glistnik ?wietnie sobie radzi z chorobami ze strony uk?adu moczowego np. bolesnym oddawaniem moczu. Dzi?ki regularnemu piciu herbaty z glistnika mo?emy oczy?ci? swój organizm z toksyn.

Jednak pami?tajmy, i? glistnik jaskó?czy stosowany w du?ych ilo?ciach jest truj?cy, dlatego te? nale?y by? bardzo ostro?nym przy korzystaniu z tego ziela i najlepiej w ka?dym wypadku konsultowa? z lekarzem zamiar spo?ywania tego ziela.